Συνεργασίες με Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίσθηκαν με το Ν. 2716/1999 (Άρθρο 12) του Υπουργείου Υγείας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, αφού παράλληλα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες Ψυχικής Υγείας. Η ανάπτυξη και η εποπτεία τους ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και ασκείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

Με τον τελευταίο N. 4019/2011, για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», οι Κοι.Σ.Π.Ε. έχουν συμπεριληφθεί στις διατάξεις του Νόμου. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Ως «Κοινωνική Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Στο πλαίσιο του στόχου για επαγγελματική ένταξη των ατόμων αυτών, έχουν και εμπορική ιδιότητα και αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης).

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας συμμετέχει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.) λόγω της μακρόχρονης στήριξης και σύνδεσης με το χώρο των Κοι.Σ.Π.Ε. Η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελεί το δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο των Κοι.Σ.Π.Ε., όπως προβλέπει ο Ν. 2716/1999 περί μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η θεσμοθέτηση των Κοι.Σ.Π.Ε. στο άρθρο 12 του προοδευτικού, τόσο για την εποχή του όσο και για σήμερα (Ν. 2716/1999) αποτέλεσε το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της κοινωνικής αντίληψης και της νοοτροπίας για την αντιμετώπιση των αναγκών εργασίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Μάθετε περισσότερα εδώ 

Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές»-10ος Τομέας Ψυχικής Υγείας Αττική

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Η ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της. Πρόκειται για ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του.

 Έχει παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 Ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» με μικρά και σταθερά βήματα, δίχως κρατική επιχορήγηση, ανέπτυξε μια σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν:

  • Συνεργείο Καθαρισμού «Μισή Αρχοντιά»

  • Πολιτιστικό καφενείο «Διαδρομές»

  • Γενικό εμπόριο

Μάθετε περισσότερα εδώ

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας»

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας ιδρύθηκε το 2006, με άδεια λειτουργίας από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Έχει την έδρα του στην Άμφισσα και είναι ο μοναδικός Κοι.Σ.Π.Ε. που λειτουργεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας (ΕΚΨ & ΨΥ) αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ίδρυση και εξέλιξη του Συνεταιρισμού, ο οποίος έγινε αποδεκτός και εντάχθηκε ομαλά στην τοπική κοινωνία και αγορά, με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων για την επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η ιδέα για τη δημιουργία ενός Κοι.Σ.Π.Ε. στη Φωκίδα είχε ξεκινήσει και ωριμάσει από το 2002, από στελέχη της ΕΚΨ & ΨΥ, με αφορμή το Ν.2716/1999 που τους θεσμοθέτησε, αλλά και για την εκπλήρωση του στόχου της επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Από το 1987, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Κίνημα Social Firms Europe / CEFEC, δημιουργήθηκε ο Συνεταιρισμός «Αυγερινός» που έκλεισε το 1998. Οι συστηματικές προσπάθειες για την ίδρυση του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας, ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2005. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας φέρει τον διακριτικό τίτλο "Γιάννης Βολίκας", τιμώντας το πρώην μέλος και εργαζόμενο του Συνεταιρισμού «Αυγερινός», ο οποίος κατάφερε να ιδρύσει τη δική του επιχείρηση με τη συμμετοχή ενός συνεργάτη από την κοινότητα.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας σήμερα λειτουργεί:

  • Κατάστημα Βιολογικών και Οικολογικών Προϊόντων «Πράσινο Σπίτι»

  • Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού:

  • Εργαστήρι Παραγωγής Σαπουνιού «Αγνός Σάπων Ελαίο Δελφών»

 Μάθετε περισσότερα εδώ

Κοι.Σ.Π.Ε. Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Φθιώτιδας- Ευρυτανίας «ΑΝΕΜΩΝΗ»

Η ιδέα για τη δημιουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Ανεμώνη» ξεκίνησε από στελέχη της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και συνεχίστηκε χάρη στη διάθεση και το όραμα εργαζομένων και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Δομής Φθιώτιδας. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελεί μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και σκοπός του είναι να δώσει καινοτόμες λύσεις στο πρόβλημα του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. του νομού Φθιώτιδας είναι υπό- σύσταση και πρόκειται να δραστηριοποιηθεί με την μορφή του συνεργείου καθαριότητας με στόχο να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου με αποδέκτες αφενός τον πελάτη και αφετέρου τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Κοι.Σ.Π.Ε. Αλεξ/πολης-Συνεργασίες με συνεταιρισμούς Ψυχικής Υγείας

Στην ψυχιατρική το πέρασμα των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες από την ικανοποιητική κλινική αποκατάσταση στην επαγγελματική επανένταξη είναι ένα βήμα δύσκολο και απαιτητικό. Εδώ και αρκετές δεκαετίες αντίστοιχες υπηρεσίες σε χώρες της Ε.Ε. προσπάθησαν να κάνουν ουσιαστικά και αποδοτικά αυτό το βήμα. Παρά τις δυσκολίες, στην Ευρώπη είναι δεδομένη πια η προστατευόμενη εργασία που προσφέρεται στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι Συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις με οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, στις οποίες τουλάχιστον το 35% των εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράγουν προϊόντα, προσφέρουν υπηρεσίες και αποσκοπούν στην οικονομική αυτάρκεια και την κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εργαζόμενους. Εκτός από την εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος, η εργασία βελτιώνει την εικόνα – εαυτού του ατόμου με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. υποστήριζε και υποστηρίζει τη συνεργασία με Συνεταιρισμούς Ψυχικής Υγείας, θεωρώντας ότι η εργασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες των δράσεων για την κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών.

Συνεταιρισμός Δραστηριοτήτων Ψυχικής Υγείας «Πυξίδα»

Ο Συνεταιρισμός Δραστηριοτήτων Ψυχικής Υγείας «Πυξίδα» είναι αστικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε το 2000 με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για νέους ελεύθερους επαγγελματίες- άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Έχει ως έδρα την Καλλιθέα (Χαροκόπου 30). Λειτουργεί κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών δώρου καθώς και εργαστήριο χονδρικής όπου κατασκευάζονται χειροποίητα διακοσμητικά αντικείμενα από μέταλλο, χάντρες, πολύχρωμες κορδέλες και εναλλακτικά υλικά, προωθώντας την ιδέα ότι η ψυχική ασθένεια μπορεί να σταθεί στο χώρο του εμπορίου, να παράγει τέχνη, ποιοτική και προσιτή σε τιμή και να συνυπάρχει με έννοιες, όπως αυτή της ανακύκλωσης, της φαντασίας, της υπευθυνότητας. Τα αντικείμενα που κατασκευάζονται προωθούνται σε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα μέσω εμπορικών εκθέσεων. Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί συνεργασίες με καταστήματα του εξωτερικού στη Δανία και το Βέλγιο. Ιδιαίτερα σημαντική και ενδεικτική της αναγνώρισης των προσπαθειών που καταβάλλει ο συνεταιρισμός «Πυξίδα» είναι η φιλοξενία δημιουργιών του στα πωλητήρια του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138).

Μάθετε περισσότερα εδώ

Συνεταιρισμός Δραστηριοτήτων Ψυχικής Υγείας «Νίκη»

Ο Συνεταιρισμός Δραστηριοτήτων Ψυχικής Υγείας «Νίκη», ξεκίνησε τη λειτουργία του το Νοέμβριο του 1999 με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, την εκπαίδευσή τους σε αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς και στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Στο πλαίσιο του Συνεταιρισμού «Νίκη» αναπτύχθηκε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως, η λειτουργία του καταστήματος «Ηλιοτρόπιο» με είδη δώρων, με χειροποίητα είδη παραγωγικό – δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής προϊόντων από χειροποίητο χαρτί, φωτοτυπικό εργαστήριο. Ο Συνεταιρισμός διέκοψε τη λειτουργία του το 2008.