ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛH ΑΙTΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛH ΑΙTΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ

Νοσηλευτή-τρια (ΠΕ/ΤΕ), Επισκέπτη-τρια Υγείας (ΠΕ/ΤΕ), Κοινωνικών Φροντιστών (ΔΕ), Γενικών καθηκόντων/Οικοδέσποινας-καθαριότητας (ΔΕ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να καλύψει θέσεις εργασίας σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφεία στην Καλλιθέα Αττικής.

Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης, ως σπίτι, και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Καλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την/τις κάτωθι θέση/εις εργασίας

Πίνακας Θέσης/εων

Κωδι-κός Θέσης

Ειδικότητα/ες

Αριθμός θέσεων

Σχέση  Απασχόλησης

Ν/Ε

 

Νοσηλευτή – τρια (ΠΕ/ΤΕ)  ή Επισκέπτη- τρια Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

2

α) Πλήρους Απασχόλησης.

β) Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου.

γ) Ορισμένου Χρόνου 3 μηνών με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

δ) Απασχόληση σε κυλιόμενο πρόγραμμα.

ΚΦ

Κοινωνικών Φροντιστών

1

ΓΚ

Γενικών καθηκόντων/Οικοδέσποινας-καθαριότητας

1

 

Πίνακας Απαραίτητων Τυπικών Προσόντων και  Επιθυμητών/Πρόσθετων προσόντων

α/α

Ειδικότητα/ες

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα

Επιθυμητά – πρόσθετα Προσόντα

1

Νοσηλευτή – τρια

 ή

Επισκέπτη- τρια Υγείας

 

 

1. Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ, Νοσηλευτικής  ή Επισκέπτων-τριών Υγείας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,

2. Άδεια Ασκήσεως ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος

 

α) εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες  Ψυχικής Υγείας, όπως Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα

β) εθελοντική εργασία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες  ή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

β) γνώση χειρισμού Η/Υ

γ) γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικών)

2

Κοινωνικών Φροντιστών

α) πτυχίο δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ (όπως βοηθοί εργοθεραπευτών,  κοινωνικοί φροντιστές, β. νοσηλευτές), Επαγγελματικού Λυκείου, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ

α) εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες  Ψυχικής Υγείας, όπως Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα

β) εθελοντική εργασία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες  ή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

β) γνώση χειρισμού Η/Υ

γ) γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικών)

3

Γενικών καθηκόντων/Οικοδέσποινας-καθαριότητας

α) απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

α) εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα

β) εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας

Λοιπές προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα .
  • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

Οι υποψήφιοι/ες  που πληρούν τα Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα  θα κληθούν σε συνέντευξη.

Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν και θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

  1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Πτυχίο και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ .
  3. Άδεια Ασκήσεως ή Βεβαίωση άσκησης Επαγγέλματος
  4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση προϋπηρεσίας, σχετικές συμβάσεις ή Δελτία παροχής υπηρεσιών
  5. Βεβαίωση/εις εθελοντικής εργασίας
  6. Βεβαίωση – Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
  7. Βεβαίωση – Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ
  8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, που έχει εκδοθεί από το gov.gr, με την οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη στην ηλεκτρονική διεύθυνση attiki@ekpse.gr  σε ενιαίο αρχείο pdf, και θέμα «Ονοματεπώνυμο – Αίτηση για των κωδικό θέσης ….. (Ν/Ε, ΚΦ, ΓΚ) », από 30/05/2024 έως 24/06/2024, και ώρα 13:00.

Το έγγραφο της αίτησης μπορείτε να το βρείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο