Δομή Θράκης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία θέση Ψυχολόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΘΡΑΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει ψυχολόγο για τις ανάγκες Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Αλεξανδρούπολη. Η θέση αφορά στην πρόσληψη ενός/μίας Ψυχολόγου με Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης) και Μερική Απασχόληση (20ω/εβδομάδα)

Απαραίτητα Προσόντα – Δικαιολογητικά

1) Πτυχίο Ψυχολογίας  της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής

2) Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  Ψυχολόγου

Πρόσθετα Προσόντα – Δικαιολογητικά

1) Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή άλλες νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας

2) Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη

3) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης  Η/Υ

4) Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

5) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας

Λοιπές προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. (https://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/glwssomatheia/2315-eparkeia-gnwshs-ellhnikhs-glwssas)
 • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

Τα  δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε εδώ είναι:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο (φωτοαντίγραφο) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (φωτοαντίγραφο)
 4. Βεβαίωση/σεις οικείου ασφαλιστικού φορέα – βεβαίωση/εις προϋπηρεσίας
 5. Βεβαίωση ψυχοθεραπευτικής εκπαίδευσης ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη
 6. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ
 7. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 8. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας (φωτοαντίγραφο)
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, που έχει εκδοθεί από το gov.gr, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος: α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση evrosrodopi@ekpse.gr σε ενιαίο αρχείο pdf και θέμα «Θέση ψυχολόγου σε Οικοτροφείο» από Πέμπτη 1/6/2023 μέχρι και Δευτέρα 12/6/2023  και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 25510 38178 (εσωτερικό 2) από Δευτέρα έως Παρασκευή½10.00 έως 13.00.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο