Δομή Θράκης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέση Εργασίας Νοσηλευτή/τριας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοσηλευτή/τριας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στη Δομή Θράκης (Αλεξανδρούπολη)   Νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ /ΔΕ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αρχικά ορισμένου χρόνου  3 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης και τροποποίησης σε αορίστου χρόνου.

Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελούν πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή και νοητική καθυστέρηση με δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης ως σπίτι, χώρο κατοικίας – και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Απαραίτητα προσόντα

·        Πτυχίο  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής

·        Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας

·        Πιστοποιητικό εμβολιασμού

·        Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης/ μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

·        Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες και Προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης.

Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα

  • Γνώση Η/Υ
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας (με προτεραιότητα στα αγγλικά)
  • Δίπλωμα οδήγησης β ΄κατηγορίας

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση βρείτε εδώ, 2) πτυχίο ή απολυτήριο 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου προβλέπεται 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαίωση/εις εργασίας και όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνεται  απαραίτητο.

Θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όσοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com με Θέμα : Υποβολή υποψηφιότητας για τη  θέση  νοσηλευτή  ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ , στη Δομή Θράκης/Αλεξανδρούπολη – από 16/1/2023 έως 23/1/23 έως 14:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο