Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος από την έναρξη της λειτουργίας της συνδύασε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη συνεχή θεωρητικό-κλινική εκπαίδευση του προσωπικού της (in-service training),αλλά και των εκπαιδευομένων/εθελοντών στις δομές της.

Βασική μέριμνα του φορέα αποτελεί η συνεχής  επιστημονική επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού  με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας που παρέχεται στους ωφελούμενους της .

Τα προγράμματα εκπαίδευσης υποστηρίζουν το προσωπικό συμβάλλοντας στη μείωση του επαγγελματικού άγχους και την αύξηση του συναισθήματος ικανοποίησης από την εργασία. Η υποστήριξη επιτυγχάνεται μέσα από:

  • την οργάνωση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του Φορέα το οποίο είναι κοινό και ενιαίο σε όλο το προσωπικό της και στόχο έχει την ενημέρωση αλλά και τη διασύνδεση του προσωπικού με άλλους συνεργαζόμενους φορείς.
  • την υλοποίηση οριζόντιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες της κάθε Μονάδας.
  • την οργάνωση έκτακτων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
  • την παρακολούθησης σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων εκτός Φορέα
  • την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ορθής πρακτικής μέσω ανταλλαγής εμπειριών με άλλες δομές , επισκέψεις και εκπαιδεύσεις σε άλλες μονάδες και φορέις του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

Παράλληλα, βασική προτεραιότητα της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος αποτελεί η εκπαίδευση εξιδικευμένων επαγγελματιών με βασικό στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό ο Φορέας αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποιήση εκπαιδευτικών προγράμματων τα οποία βασίζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες της κάθε ομάδας επαγγελματιών.