Ekpse.gr

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Απορρήτου

της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

 

Σκοπός

Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να θέσει και να γνωστοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο τις αρχές και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (στο εξής θα αναφέρεται και ως ΕΚΨ) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) E.E. 2016/679.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας-πληροφορίες

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (οδός Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Τ.Κ. 17673), τηλέφωνα ( 30) 210 9227611, 210 9221739 – Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00

 

Δεδομένα που συλλέγουμε και πηγές

Η ΕΚΨ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δημογραφικά στοιχεία, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα επαγγελματικού βιογραφικού, δεδομένα υγείας, δεδομένα κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού κ.α. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΨ συλλέγει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, ενώ αν συλλέγονται από άλλες πηγές, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά.

 

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Παροχή υπηρεσιών υγείας

Η ΕΚΨ έχει ιδρύσει και λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κινητές Μονάδες, Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία και Προστατευμένα Διαμερίσματα) σύμφωνα με τον ν. 2716/1999 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας. Προς το σκοπό παροχής των υπηρεσιών αυτών καθώς και για την αναγκαία επικοινωνία στα πλαίσια αυτών επεξεργάζεται τα εκάστοτε απαραίτητα προσωπικά δεδομένα έχοντας ως νομική βάση της επεξεργασίας την παροχή υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης, διάγνωσης, υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και των αδειών λειτουργίας των Μονάδων αυτών.

 

Άλλοι σκοποί

Η ΕΚΨ επεξεργάζεται τα απαραίτητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένα για  την πρόσληψη και εκτέλεση συμβάσεων απασχόλησης του προσωπικού και των συνεργατών της ή συμβάσεων για την πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση ενδιαφερομένων ή συμβάσεων παροχής εθελοντικής εργασίας, για την αναγκαία επικοινωνία στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών, για την διαμόρφωση, τήρηση και εκτέλεση μισθοδοσίας ή την καταβολή αμοιβής, για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της (εργοδοτικές, ασφαλιστικές και φορολογικές), για τη διαχείριση,  τον προγραμματισμό και την οργάνωση της αμειβόμενης ή εθελοντικής εργασίας ή την εκπαίδευση – πρακτική άσκηση καθώς και για σκοπούς διοίκησης του προσωπικού κλπ συνεργατών στα πλαίσια των παραπάνω συμβάσεων.

 

Η ΕΚΨ ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί συγκεκριμένα δεδομένα, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή άλλη διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού κ.ά. για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, μετά από σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σε σχέση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δράσεις αγωγής κοινότητας κλπ εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει στα πλαίσια των σκοπών της. Επίσης στα πλαίσια τέτοιου είδους εκδηλώσεων ενδέχεται να συλλέξει παρουσίες παρακολούθησης για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Για τους παραπάνω αυτούς σκοπούς ζητείται συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία και αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.

 

Η ΕΚΨ ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί επίσης συγκεκριμένα δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, φωτογραφίες, οπτικό ή οπτικοακουστικό για την απόδειξη του επιστημονικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της δράσης της καθώς και για την ενημέρωση του κοινού μέσω της ιστοσελίδας της, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, σε σχέση με το έργο και τη δράση της, για την προώθηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο καταστατικό της. Για τον παραπάνω σκοπό νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της ΕΚΨ, εφόσον δεν θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, άλλως, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, ζητείται ρητή συγκατάθεση αυτών, η οποία στην περίπτωση αυτή θα αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.

 

Σημειώνουμε ότι κατά την παρακολούθηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΕΚΨ ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο της ΕΚΨ, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ΕΚΨ. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΚΨ για τη διαγραφή του υλικού που σας αφορά χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.

 

Η ΕΚΨ ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων φορέων σύμφωνα με τους σκοπούς της. Αν τα προγράμματα αφορούν την παροχή υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης, διάγνωσης, υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής φροντίδας και θεραπείας βάσει του ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, αυτή είναι και η νομική βάση της επεξεργασίας, άλλως θα αναζητείται η νομική βάση στη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων ή σε σύμβαση ή σε άλλο νόμιμο λόγο που προβλέπεται από τον Κανονισμό .

 

Η ΕΚΨ ενδέχεται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και στατιστικούς σκοπούς, με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό και με σεβασμό στην ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων

 

Παροχή συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή δίδεται ελεύθερα και για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο ζητείται. Στην περίπτωση που μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στις τυχόν παρεχόμενες από την ΕΚΨ προς εσάς υπηρεσίες υγείας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. H ανάκληση μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και μέσω του ειδικού συνδέσμου UNSUBSCRIBE στο τέλος κάθε newsletter. Μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης  της συγκατάθεσής σας, τα συγκεκριμένα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας, εφόσον δεν προκύπτει νομικό κώλυμα, για το οποίο θα ενημερωθείτε, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

 

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Η ΕΚΨ δεν κοινοποιεί, ούτε παραχωρεί σε τρίτους, ούτε διαβιβάζει προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων:

 

α) Εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

β) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο και μόνο για τα απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα (π.χ. έλεγχος από την εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Υγείας, φορολογικές, ασφαλιστικές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, μηχανισμός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κ.α.)

γ) Τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας κοινοποιούνται στο προσωπικό και μόνο σε συνεργάτες της ΕΚΨ οι οποίοι πέραν της τυχόν υποχρεώσεως τήρησης επαγγελματικού απορρήτου, δεσμεύονται με ρητή δήλωση εμπιστευτικότητας. Επίσης, τα απολύτως απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα, ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας (π.χ. λογιστικό γραφείο, τεχνικός υπολογιστών κ.α.). Η ΕΚΨ για τις περιπτώσεις αυτές δεσμεύεται συμβατικά με τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και τηρώντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεσμεύονται επιπλέον με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

δ) Σε περίπτωση εκτέλεσης χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος, τα απαραίτητα και μόνο προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται στην διαχειριστική αρχή του προγράμματος ή στον φορέα που έχει αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της εκτέλεσής του.

ε) Σε περίπτωση που είστε εκπαιδευόμενος βάσει συμβάσεώς μας με τη Σχολή σας ή άλλο φορέα ενδέχεται να κοινοποιηθούν προς αυτήν δεδομένα σας που αφορούν την πορεία της εκπαίδευσή σας, τις παρουσίες σας και την εν γένει επίδοσή σας

στ) Κατόπιν αιτήματος ή κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσής σας τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους επαγγελματίες υγείας ή εκπαιδευτικούς κ.λπ.

ζ) Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν σε ειδικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την ΕΚΨ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όπως π.χ. αυτών περί τήρησης ιατρικού αρχείου, φορολογικού αρχείου κ.λπ. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψή σας ή συνεργασία μαζί μας, αυτά θα διαγράφονται άμεσα μόλις καταστεί σαφές ότι δεν επιλεχθήκατε για συνεργασία ή απορρίψατε σχετική μας πρόταση, εκτός αν μας δηλώσετε ότι συγκατατίθεστε στη διατήρησή τους. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω. Σημειώνουμε ότι ενδέχεται για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα να διατηρούνται ανωνυμοποιημένα.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Η ΕΚΨ φροντίζει για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνει συνεχώς. Πέραν των φυσικών μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για τα δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτη/έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο), τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης ψηφιακών κινδύνων, που επιδιώκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η κρυπτογραφημένη αποστολή αρχείων που έχουν προσωπικά δεδομένα, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού καθώς και η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης - κατάρτιση προφίλ

Η ΕΚΨ δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

 

Φόρμα Επικοινωνίας στο website της εταιρίας

Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνό σας, διεύθυνση εργασίας κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ως επισκέπτης επιθυμήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας. Σε αυτή την περίπτωση, η συμπλήρωση και αποστολή σε εμάς της φόρμας επικοινωνίας ή λογαριασμού πελάτη, η οποία θα εμπεριέχει τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή σας να σταλούν σε εμάς. Η συμπλήρωση της φόρμας είναι προαιρετική και βασίζεται στη δική σας βούληση. Με την αποστολή της σε εμάς, τα προσωπικά σας στοιχεία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Για όσο καιρό διατηρούνται μέσα στο σύστημά μας, τηρούμε σύστημα κρυπτογράφησης των πληροφοριών που μας δίνετε και τηρούνται στην βάση δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας στείλετε με τη φόρμα επικοινωνίας σας, χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διαγράφονται εντελώς μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη συλλογή τους.

 

Cookies που προωθεί το website της εταιρίας

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας, ως χρήστη κατά την περιήγηση σας αλλά και για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας ως χρήστη στο διαδίκτυο αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας ως χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του browser σας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies.

 

Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα ή/και αντίγραφο αυτών καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε αυτά, όπως τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς επεξεργασίας, πηγές προέλευσης, κατηγορίες των αποδεκτών, χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σας, την αποσαφήνιση τυχόν τρόπου αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις (δικαίωμα πρόσβασης).

 

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης)

 

γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) στις εξής περιπτώσεις:

  •  εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν

  •  σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη  νομική βάση για την επεξεργασία

  • εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία

  • εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας

δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών (δικαίωμα περιορισμού)

 

ε) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ηλεκτρονικά ή να τα διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

 

στ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της τα έννομα συμφέροντά μας ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων  (δικαίωμα εναντίωσης).

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς την ΕΚΨ στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή στις διευθύνσεις των κατά τόπους Μονάδων της, όπου τυχόν σας παρέχονται υπηρεσίες, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η ΕΚΨ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Εφ' όσον θεωρείται ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax 210-6475628, www.dpa.gr)

 

Επικαιροποίηση της  ενημέρωσής σας

Η ΕΚΨ κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, αναλόγως με τις οδηγίες της Αρχής που εποπτεύει τη λειτουργία μας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας) ή της εποπτικής αρχής σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για το λόγο αυτό θα ενημερώνεστε για τυχόν νέες εκδόσεις.