Νέο Πρόγραμμα Εrasmus+ DUB-IN: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability

Erasmus co funded logo

Νέο Πρόγραμμα Εrasmus+ DUB-IN: The Transformative Power of my Voice. Charting Future Directions on Social Skills Training for People with Psychosocial Disability

Συχνά, το άτομα με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες δεν έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα DUB-IN αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Προσφέρει τη δυνατότητα εξάσκησης σε μια μεγάλη ποικιλία σεναρίων σχετικών με τους κοινωνικούς ρόλους, αξιοποιώντας εργαλεία όπως η μεταγλώττιση (dubbing), η ηχογράφηση κειμένων και ιστοριών, το παίξιμο σκηνών ή ακουστικών βιβλίων, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, δίνεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου τους, να τροποποιήσουν το φωνητικό τους μητρώο, να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους, να ενδυναμωθούν, να βρουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων τους αλλά και να καλύψουν τα διαπροσωπικά τους ελλείμματα, τα οποία καθιστούν απαιτητικότερη την ανάπτυξη νέων κοινωνικών δεξιοτήτων.
Απώτερος στόχος του DUB-IN είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου θα υπάρχει χώρος για όλους, και όπου όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα, απολαμβάνοντας την τέχνη της μεταγλώττισης και τα εργαλεία της.

Το έργο έχει διετή διάρκεια και θα συμμετέχουν έξι οργανισμοί από πέντε χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Βέλγιο, Αυστρία). Αναλυτικά:
Leader: FUNDACION INTRAS (Ισπανία), Εταίροι: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος (Ελλάδα), SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED (Ιρλανδία), PRO MENTE OBEROSTERREICH- GESELLSCHAFT FUR PSYCHISCHE UND SOZIALE GESUNDHEIT VEREIN(Αυστρία), EUROPEAN PLATFORM FOR REHABILITATION (Βέλγιο), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα).

 Διάρκεια: Ιανουάριος 2022 – Δεκέμβριος 2023. 24 μήνες. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δομή που θα υλοποιηθεί: Θράκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο