Το Πρόγραμμα Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης απευθύνεται σε άτομα με χρόνια ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα οποία διαβιούν είτε σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είτε στην κοινότητα. Η δυναμικότητα του προγράμματος προβλέπει την υποστήριξη δεκατεσσάρων (14) ατόμων. Το αντικείμενο της κατάρτισης είναι η καλλιέργεια, παραγωγή και διάθεση οπωροκηπευτικών προϊόντων και έχει επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις δυσκολίες των ψυχικών διαταραχών και αφετέρου την πορεία ζωής των ωφελουμένων, δεδομένου ότι προέρχονται κυρίως από αγροτικές οικογένειες της περιοχής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  • εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατάρτισης του προγράμματος
  • εξασφάλιση της συνεργασίας/διασύνδεσης του κάθε ωφελούμενου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να αντιμετωπίζονται και να καλύπτονται σφαιρικά οι ανάγκες τους
  • δράσεις ενημέρωσης/εκπαίδευσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των προκαταλήψεων σχετικά με την ψυχική νόσο