Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης περιλαμβάνουν οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν χώρους προστατευμένης διαβίωσης υψηλής, μεσαίας και χαμηλής υποστήριξης.

Απευθύνονται σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα με γνώμονα τη σφαιρική και εξατομικευμένη φροντίδα. Κύριος στόχος της λειτουργίας τους είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η υποστήριξη στην υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων. Επιδιώκουν να προσφέρουν μια ικανοποιητική ζωή με προσωπικό νόημα για το άτομο παρά τις επιπτώσεις της διαταραχής του και να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή του σε όλους τους τομείς της ζωής.

Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας των οικοτροφείων και των προστατευμένων προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους επανένταξη και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής.

Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες που στοχεύουν:

 • στην αποασυλοποίηση ατόμων με χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές
 • στην κοινωνική τους επανένταξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
 • στη συνέχεια της φροντίδας τους (follow-up) κοντά στον τόπο καταγωγής τους
 • στη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας
 • στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
 • στη μείωση του στίγματος της ψυχική νόσου στην τοπική κοινότητα 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενισχύεται η δικτύωση των μονάδων με άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και δομές αποκατάστασης, καθώς και το άνοιγμα προς την τοπική κοινότητα με συστηματική συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το έργο των μονάδων αξιολογείται και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή.

Για κάθε ένοικο καταρτίζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα όλοι ενισχύονται, ώστε να συμμετέχουν και σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως προ και επαγγελματικής κατάρτισης, δραματοθεραπείας και χοροθεραπείας. 

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος στο Νομό Φωκίδας περιλαμβάνουν:

 • Οικοτροφείο Ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση «Ευρύκλεια»
 • Δύο (2) Διαμερίσματα Δορυφόρους του Οικοτροφείου
 • Έξι (6) Προστατευμένα Διαμερίσματα

Βασικοί στόχοι της λειτουργίας τους:

 • η ενθάρρυνση των ενοίκων για ενεργό κοινωνική ζωή
 • η θεραπευτική και συμβουλευτική στήριξη για την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των ενοίκων
 • η εκπαίδευση και υποστήριξη των ενοίκων για την ένταξή τους  σε υποστηριζόμενη ή ελεύθερη επαγγελματική απασχόληση.

Η Μονάδα λειτουργεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Δομή Φωκίδας

Οικοτροφείο «Ευρύκλεια»

Το Οικοτροφείο «Ευρύκλεια» λειτουργεί από το 1984 στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποασυλοποίησης «Ψυχαργώς Α’ Φάση» που επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας). Η Δομή παρέχει φιλοξενία, υποστήριξη και θεραπεία σε 15 άτομα με ψυχικές διαταραχές και νοητική υστέρηση και βρίσκεται στην πόλη της Άμφισσας.

Σκοπός της λειτουργίας του είναι η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων που φιλοξενεί.

Κύριοι στόχοι της μονάδας:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενοίκων μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου μοντέλου φροντίδας και εκπαίδευσης. Μετεξέλιξη του οικοτροφείου μπορεί να είναι η μετάβαση σε Διαμέρισμα Δορυφόρο του οικοτροφείου ή σε Προστατευόμενο Διαμέρισμα
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ενδυνάμωσης, καλλιέργειας/ανάκτησης δεξιοτήτων, ατομικής υγιεινής, καθημερινής διαβίωσης με σκοπό την ενίσχυση της ατομικότητας και της σταδιακής αυτονόμησής τους.
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχοκοινωνικών και παραγωγικών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω ομάδων τέχνης, όπως ζωγραφικής, χορού, επιτραπέζιων παιχνιδιών, μοιράσματος ιστοριών, με σκοπό την ανάδειξη και ενδυνάμωση προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
 • Σύνδεση με την κοινότητα μέσα από καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε αυτή και σε συνεργασία με αυτή.
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με στόχο την ψυχική ευεξία των ενοίκων.
 • Προαγωγή της ψυχικής υγείας στην ευρύτερη περιοχή μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού για την καταπολέμηση του στίγματος και την διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του τόπου.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας και τακτική επικοινωνία με το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των ενοίκων.

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα αποτελείται από ψυχίατρο, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εικαστική θεραπεύτρια, νοσηλευτές, υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, δασοπόνο και γυμνάστρια.

Προστατευμένο Διαμέρισμα Δορυφόρος 1 και 2 Οικοτροφείου «Ευρύκλεια»

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα “Δορυφόρος 1” λειτουργεί από το Μάρτιο του 2014 και το προστατευόμενο Διαμέρισμα “Δορυφόρος 2” από το Μάιο του 2014. Η έναρξη της λειτουργίας τους βασίζεται στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 (κωδικός ΟΠΣ 373825). 

Σε αυτά μεταφέρονται ασθενείς από το Οικοτροφείο που επανέκτησαν τις δεξιότητές που είχαν πριν νοσήσουν ή εκπαιδεύτηκαν σε νέες δεξιότητες. Το καθένα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι τέσσερα (4) άτομα.

Η ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στους ενοίκους συμβάλλει σταδιακά στη μεγαλύτερη δυνατή αυτονόμηση και επιτυχή λειτουργία τους μέσα στην κοινότητα θέτοντας ως απώτερο στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση τους.

Προστατευμένα Διαμερίσματα

Στην περιοχή της Άμφισσας λειτουργούν έξι (6) Προστατευμένα Διαμερίσματα (ΠΔ) με δυναμική φιλοξενίας 21 ατόμων. Τα ΠΔ αποτελούν τον τελικό κρίκο της αλυσίδας επανένταξης των θεραπευόμενων στον κοινωνικό ιστό. Αποτελούν μια εναλλακτική δομή διαμονής, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Η ψυχοκοινωνική φροντίδα που παρέχεται στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ενοίκων των ΠΔ προκειμένου να λειτουργούν στην κοινότητα με τη μεγαλύτερη δυνατή ανεξαρτησία και απώτερο στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωσή τους.

Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά θεραπευτικών δράσεων:

 • Συμμετοχή σε προγράμματα ενδυνάμωσης, καλλιέργειας δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης και κοινωνικοποίησης με σκοπό την ενίσχυση της ατομικότητας και της σταδιακής αυτονόμησής τους.
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες νοητικής ενδυνάμωσης, ψυχοκοινωνικών και παραγωγικών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω ομάδων τέχνης, όπως ζωγραφικής, χορού, δραματοθεραπείας, με σκοπό την ανάδειξη και ενδυνάμωση προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
 • Σύνδεση με την κοινότητα μέσα από καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε αυτή και σε συνεργασία με αυτή.
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Προαγωγή της ψυχικής υγείας στην ευρύτερη περιοχή μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού για την καταπολέμηση του στίγματος και την διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας του τόπου.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας και τακτική επικοινωνία με το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των ενοίκων.
 • Πρόγραμμα Προ και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
 • Ομάδα ενδυνάμωσης των μελών με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ατόμων με ψυχικές διαταραχές, την αυτοσυνηγορία και την αυτοεκπροσώπηση.