Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης περιλαμβάνουν οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα, τα οποία αποτελούν χώρους προστατευμένης διαβίωσης υψηλής, μεσαίας και χαμηλής υποστήριξης.

Απευθύνονται σε ενήλικα άτομα με ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα με γνώμονα τη σφαιρική και εξατομικευμένη φροντίδα. Κύριος στόχος της λειτουργίας τους είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η υποστήριξη στην υιοθέτηση κοινωνικών ρόλων. Επιδιώκουν να προσφέρουν μια ικανοποιητική ζωή με προσωπικό νόημα για το άτομο παρά τις επιπτώσεις της διαταραχής του και να συμβάλουν στην ενδυνάμωσή του σε όλους τους τομείς της ζωής.

Βασικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας των οικοτροφείων και των προστατευμένων προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών, η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους επανένταξη και η μετάβαση-όσων έχουν τη δυνατότητα- σε έναν πιο αυτόνομο τρόπο ζωής.

Στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης παρέχονται υπηρεσίες που στοχεύουν:

  • στην αποασυλοποίηση ατόμων με χρόνιες ψυχιατρικές διαταραχές
  • στην κοινωνική τους επανένταξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
  • στη συνέχεια της φροντίδας τους (follow-up) κοντά στον τόπο καταγωγής τους
  • στη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας
  • στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους
  • στη μείωση του στίγματος της ψυχική νόσου στην τοπική κοινότητα 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενισχύεται η δικτύωση των μονάδων με άλλες κοινοτικές υπηρεσίες και δομές αποκατάστασης, καθώς και το άνοιγμα προς την τοπική κοινότητα με συστηματική συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Το έργο των μονάδων αξιολογείται και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή.

Για κάθε ένοικο καταρτίζεται εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές δραστηριότητες. Παράλληλα όλοι ενισχύονται, ώστε να συμμετέχουν και σε άλλα υποστηρικτικά προγράμματα, όπως προ και επαγγελματικής κατάρτισης, δραματοθεραπείας και χοροθεραπείας.

Η Μονάδα λειτουργεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Δομή Φθιώτιδας

Οικοτροφείο «Γλαύκος»

Το Οικοτροφείο Λαμίας «Γλαύκος» ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 2003 και φιλοξενεί 15 άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Α1).

Στόχος της λειτουργίας του Οικοτροφείου είναι η εκπαίδευση και η δραστηριοποίηση των μελών στην απόκτηση δεξιοτήτων βάσει των αρχών της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της κοινωνικής ψυχιατρικής, ώστε σταδιακά να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς διαβίωσης μέσα στην κοινότητα. Για τον λόγο αυτό τα μέλη συμμετέχουν σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων εντός και εκτός της μονάδας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες, ελλείψεις, επιθυμίες, ενδιαφέροντα και βασισμένων στο ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα του κάθε μέλους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται και οι δραστηριότητες των μελών γίνονται με την στήριξη και εποπτεία της διεπιστημονικής θεραπευτικής ομάδας που αποτελείται από Ψυχίατρο, Ψυχολόγο – Επιστημονικά υπεύθυνο, Διοικητικό υπάλληλο, Κοινωνικό Λειτουργό, Φυσικοθεραπευτή, Νοσηλευτές και Θεραπευτές γενικών καθηκόντων.

Προστατευόμενο Διαμέρισμα Δορυφόρος

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα Δορυφόρος «Ηριδανός» λειτουργεί στην Λαμία από τον Νοέμβριο του 2012 και φιλοξενεί 4 μέλη προερχόμενα από το Οικοτροφείο Λαμίας.

Το Προστατευμένο Διαμέρισμα είναι ανοιχτή δομή φροντίδας και χώρος στέγασης ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, τα οποία έχουν αυξημένες ικανότητες αυτοφροντίδας και αυτοεξυπηρέτησης. Η λειτουργία του αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτονόμησης των μελών του. Παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης μεγαλύτερης πρωτοβουλίας και αυτενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση του υποστηρικτικού θεραπευτικού πλαισίου. Αποτελεί σημαντικό κρίκο της αλυσίδας της θεραπείας και της επανένταξης των θεραπευομένων στον κοινωνικό ιστό, στο πλαίσιο της ευρύτερης ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.