Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας) ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τίτλος έργου

Πράξη «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)» από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Υποέργο 2 «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών»

Φορέας Υλοποίησης Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος
Προϋπολογισμός 126.000,00 ευρώ
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Περιγραφή

Το υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σύμφωνα με την Γ3α,β/Γ.Π.οικ.71804/21.09.2018 Απόφαση Ένταξης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με διάρκεια 18 μηνών.

Βασικός άξονας δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών και αναπτυξιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και δυσκολιών της οικογένειας. Συμπληρωματικά λειτουργούν δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην σχολική αλλά και ευρύτερη κοινότητα. Ο νομός Φωκίδας επιλέγεται με στόχο α) να καλυφθούν υφιστάμενα ελλείμματα του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον τοπικό πληθυσμό, β) να ενισχυθεί η διασύνδεση μεταξύ των ήδη υφιστάμενων δομών ψυχικής Υγείας και των υπόλοιπων δομών υγείας/ κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης και γ) να ολοκληρωθεί το δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας της περιοχής.

Στόχοι Η παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών και αναπτυξιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και δυσκολιών της οικογένειας. Συμπληρωματικά λειτουργούν δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην σχολική, αλλά και ευρύτερη κοινότητα.
Αποτελέσματα Ο επιδιωκόμενος αριθμός ατόμων που θα ωφεληθούν από τις  υπηρεσίες ανέρχεται στους 65 (25 άνδρες και 40 γυναίκες).
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο