Πολιτική Απορρήτου

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο σκοπός της πολιτικής αυτής είναι να θέσει και να γνωστοποιήσει προς κάθε ενδιαφερόμενο τις αρχές και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (στο εξής θα αναφέρεται και ως ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ) ως υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) E.E. 2016/679. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας-πληροφορίες

Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (οδός Δοϊράνης 181 και Φειδίου 18, Τ.Κ. 17673), τηλέφωνα ( 30) 210 9227611, 210 9221739 – Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00 Email: gdpr@ekpse.gr. Για κάθε πληροφορία σχετικά με θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα, όπως και για κάθε σχετικό αίτημά σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην παραπάνω ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή στα παραπάνω τηλέφωνα.

 

Δεδομένα που συλλέγουμε και πηγές 

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, αναλόγως του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται (περί του οποίου κατωτέρω), δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, δημογραφικά στοιχεία, οικονομικά δεδομένα, δεδομένα επαγγελματικού βιογραφικού, δεδομένα υγείας, δεδομένα κοινωνικού και οικογενειακού ιστορικού κ.α. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ συλλέγει μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό της επεξεργασίας και τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα δεδομένα συλλέγονται από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων, ενώ αν συλλέγονται από άλλες πηγές, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά.

Δραστηριότητες, σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Παροχή υπηρεσιών υγείας προς το δημόσιο συμφέρον

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ έχει ιδρύσει και λειτουργεί Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Κινητές Μονάδες, Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία και Προστατευμένα Διαμερίσματα) σύμφωνα με τον ν. 2716/1999, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τις νόμιμες άδειες λειτουργίας, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας και χρηματοδοτούμενη για τις Μονάδες αυτές από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προς το σκοπό παροχής υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης, διάγνωσης, ψυχιατρικής, ψυχολογικής και κοινωνικής περίθαλψης και θεραπείας για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχικές διαταραχές καθώς και για την παροχή πρωτοβάθμιας ψυχιατρικής περίθαλψης στην κοινότητα επεξεργάζεται τα εκάστοτε απαραίτητα προσωπικά δεδομένα έχοντας ως νομική βάση της επεξεργασίας αυτής την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρα 6 παρ. 1 περ. ε ΓΚΠΔ, άρθρο 4, 5 ν. 4624/2019) ενώ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών στηρίζεται στην εξαίρεση της παροχής υπηρεσιών υγείας (άρθρο 9 παρ. 2 περ. η ΓΚΠΔ και 22 παρ. 1 περ. β ν. 4624/2019)

Άλλες δραστηριότητες

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων φορέων. Όταν τα προγράμματα αφορούν την χρηματοδότηση των παραπάνω Μονάδων, η επεξεργασία στηρίζεται στην παραπάνω νομική βάση, αφού στην ουσία εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό, διαφορετικά η επεξεργασία στηρίζεται στα έννομα συμφέροντά της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, δηλαδή στην εκπλήρωση των επιστημονικών και κοινωφελών μη κερδοσκοπικών σκοπών της, χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων, άλλως, αν κριθεί απαραίτητο, η νομική βάση αναζητείται στη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων ή σε σύμβαση ή σε άλλο νόμιμο λόγο που προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται συγκεκριμένα δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική ή άλλη διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού κ.ά.) για την πραγματοποίηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων (οργάνωση πριν και μετά, χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης κλπ). Η παραπάνω επεξεργασία στηρίζεται στα έννομα συμφέροντά της, δηλαδή την εκπλήρωση των επιστημονικών και κοινωφελών μη κερδοσκοπικών σκοπών της, χωρίς να θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων, άλλως, αν κριθεί απαραίτητο, η νομική βάση αναζητείται στη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων ή σε σύμβαση με τους ενδιαφερόμενους ή σε άλλο νόμιμο λόγο που προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται ενίοτε οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) από τις παραπάνω δημόσιες εκδηλώσεις, που ενδέχεται να οδηγήσει σε ταυτοποίηση του υποκειμένου. Η παραπάνω επεξεργασία γίνεται προς το σκοπό απόδειξης και ως αρχείο του έργου και της δράσης της, για την ενημέρωση του κοινού μέσω της ιστοσελίδας της και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (newsletter) για την προώθηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών της, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο καταστατικό της. Για τον παραπάνω σκοπό, και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, νομική βάση της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντα της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, άλλως, εφόσον κριθεί ότι απαιτείται, ζητείται ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων, η οποία στην περίπτωση αυτή θα αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.

Επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια του παραπάνω σκοπού κατά την παρακολούθηση δημοσίων επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ δράσεων που οργανώνει ή συνδιοργανώνει η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ενδέχεται να φωτογραφηθείτε ή βιντεοσκοπηθείτε μεταξύ του κοινού ή ως ομιλητής, εισηγητής, συμμετέχων. Το υλικό αυτό παραμένει στο αρχείο της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, αλλά ενδέχεται περαιτέρω να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, μπορείτε να μας το δηλώσετε εγγράφως πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το υλικό αυτό να μην θίγει τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Ακόμη κι αν δεν έχετε προβεί στην παραπάνω δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ για τη διαγραφή του υλικού που σας αφορά χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι της στιγμής αυτής επεξεργασίας.

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, στοιχεία επαγγελματικού βιογραφικού) για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου υπό μορφή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (newsletter), μετά από σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σε σχέση με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δράσεις αγωγής κοινότητας κλπ εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει στα πλαίσια των σκοπών της. Για τον σκοπό αυτό ζητείται συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία και αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας. Για την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας βλ. κατωτέρω.

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ επεξεργάζεται τα απαραίτητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένα για την πρόσληψη και εκτέλεση συμβάσεων απασχόλησης του προσωπικού και των συνεργατών της ή συμβάσεων για την πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση ενδιαφερομένων ή συμβάσεων παροχής εθελοντικής εργασίας, για την αναγκαία επικοινωνία στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών, για την διαμόρφωση, τήρηση και εκτέλεση μισθοδοσίας ή την καταβολή αμοιβής, για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της (εργοδοτικές, ασφαλιστικές και φορολογικές), για τη διαχείριση, τον προγραμματισμό και την οργάνωση της αμειβόμενης ή εθελοντικής εργασίας ή την εκπαίδευση – πρακτική άσκηση καθώς και για σκοπούς διοίκησης του προσωπικού κλπ συνεργατών στα πλαίσια των παραπάνω συμβάσεων.

Διασφαλίσεις σχετικά με την επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ σε περίπτωση επιστημονικής έρευνας ή στατιστικής ανάλυσης φροντίζει ώστε να μην επιτρέπεται η ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων, τηρώντας προς την επίτευξη αυτού όλες τις εγγυήσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό. 

Παροχή συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που ζητηθεί η έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτή δίδεται ελεύθερα και για τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο ζητείται. Στην περίπτωση που μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει καμία επίδραση στις τυχόν παρεχόμενες από την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ προς εσάς υπηρεσίες. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της. Hανάκληση μπορεί να γίνει με έγγραφη ενημέρωσή μας στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση αποστολής newsletter μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και μέσω του ειδικού συνδέσμου UNSUBSCRIBE στο τέλος κάθε newsletter. Μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης  της συγκατάθεσής σας, τα συγκεκριμένα δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο μας, εφόσον δεν προκύπτει νομικό κώλυμα, για το οποίο θα ενημερωθείτε, διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων – Δηλώσεις εμπιστευτικότητας – Αποθήκευση σε υπολογιστικό νέφος

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν κοινοποιεί ούτε παραχωρεί σε τρίτους, ούτε διαβιβάζει προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω περιπτώσεων:

 1. Εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.
 2. Εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο δυνάμει ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.
 3. Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον νόμο προς το σκοπό εξασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας και χρηματοδότησης των Μονάδων και μόνο για τα απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα (π.χ. έλεγχος από την εποπτεύουσα αρχή του Υπουργείου Υγείας, είσπραξη νοσηλίων από ασφαλιστικά ταμεία), προς το σκοπό εξυπηρέτησης των ωφελουμένων (π.χ. μηχανισμός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) ή προς το σκοπό ανταπόκρισης σε φορολογικές, ασφαλιστικές, εργοδοτικές υποχρεώσεις.
 4. Σε περίπτωση εκτέλεσης χρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος, τα απαραίτητα και μόνο προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται στην διαχειριστική αρχή του προγράμματος ή στον φορέα που έχει αναλάβει την εποπτεία και τον έλεγχο της εκτέλεσής του.
 5. Σε περίπτωση που είστε πρακτικά ασκούμενος ή εκπαιδευόμενος βάσει συμβάσεώς μας με τη Σχολή σας ή άλλο φορέα ενδέχεται να κοινοποιηθούν προς αυτήν δεδομένα σας που αφορούν την πορεία της εκπαίδευσή σας, τις παρουσίες σας και την εν γένει επίδοσή σας
 6. Κατόπιν αιτήματος ή κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης συγκατάθεσής σας τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς κ.λπ.

Τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή/και συνεργάτες της ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, οι οποίοι πέραν της τυχόν υποχρεώσεως τήρησης επαγγελματικού απορρήτου, δεσμεύονται με ρητή δήλωση εμπιστευτικότητας. Οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας συνεργάτες μας (π.χ. λογιστικό γραφείο, τεχνικός υπολογιστών κ.α.) δεσμεύονται συμβατικά με την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ και προβαίνουν σε επεξεργασία των δεδομένων σας βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται, τηρώντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεσμευόμενοι  με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν σε ειδικό υπολογιστικό νέφος (cloud) που παρέχεται από εταιρεία εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή σε τρίτη χώρα που θα διαθέτει απόφαση επάρκειας ή τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, όπως π.χ. αυτών περί τήρησης ιατρικού αρχείου (10ετία από την τελευταία επίσκεψη σε Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και 20ετία από την αποχώρηση ενοίκου από Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης), φορολογικού αρχείου κ.λπ. Τα δεδομένα του προσωπικού και των συνεργατών μας διατηρούνται για δεκαετία από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης. 

 1. Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψή σας ή συνεργασία μαζί μας, αυτά θα διαγράφονται άμεσα μόλις καταστεί σαφές ότι δεν επιλεχθήκατε για συνεργασία ή απορρίψατε σχετική μας πρόταση, εκτός αν μας δηλώσετε ότι συγκατατίθεστε στη διατήρησή τους για συγκεκριμένο σκοπό. 
 2. Σε περίπτωση εκπαιδευομένων ή εθελοντών, τα δεδομένα σας διατηρούνται επί εξάμηνο από τη λήξη της συνεργασίας μας, εκτός αν απαιτείται η διατήρησή τους βάσει διάταξης νόμου ή συμφωνίας.
 3. Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενου προγράμματος τα προσωπικά δεδομένα σας (πλην της περιπτώσεως προσωπικού και συνεργατών) διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτούν οι όροι του προγράμματος, άλλως για πέντε χρόνια από την ολοκλήρωσή του. 
 4. Σε περίπτωση επιστημονικών κλπ. εκδηλώσεων τα δεδομένα σας διατηρούνται για ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση και οικονομική εκκαθάριση αυτής, εκτός αν έχετε ζητήσει να διατηρηθούν τα δεδομένα σας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού. 
 5. Σε περίπτωση που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στην συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Σημειώνουμε ότι ενδέχεται για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα να διατηρούνται ανωνυμοποιημένα. 

Ασφάλεια δεδομένων

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ φροντίζει για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνει συνεχώς. Πέραν της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της δήλωσης εμπιστευτικότητας προσωπικού κλπ συνεργατών και πέραν των φυσικών μέτρων προστασίας που λαμβάνονται για τα δεδομένα που τηρούνται σε έγχαρτη/έντυπη μορφή (φυσικό αρχείο), τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης ψηφιακών κινδύνων που επιδιώκεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται ο έλεγχος πρόσβασης, η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης, η κρυπτογραφημένη αποστολή αρχείων που έχουν προσωπικά δεδομένα, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, η χρήση λογισμικού αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού καθώς και η συνεχής παρακολούθηση ασφάλειας πληροφοριών. 

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης – κατάρτιση προφίλ

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ). 

Φόρμα Επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της εταιρίας

Προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση εργασίας κλπ θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ως επισκέπτης επιθυμήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας. Σε αυτή την περίπτωση, η συμπλήρωση και αποστολή σε εμάς της φόρμας επικοινωνίας ή λογαριασμού πελάτη, η οποία θα εμπεριέχει τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλώνει ρητά τη συγκατάθεσή σας να σταλούν τα δεδομένα αυτά σε εμάς για επεξεργασία. Η συμπλήρωση της φόρμας είναι προαιρετική και βασίζεται στη δική σας βούληση. Με την αποστολή της σε εμάς, τα προσωπικά σας στοιχεία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Για όσο καιρό διατηρούνται μέσα στο σύστημά μας τηρούμε σύστημα κρυπτογράφησης των πληροφοριών που μας δίνετε στη βάση δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας στείλετε με τη φόρμα επικοινωνίας σας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διαγράφονται εντελώς μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη συλλογή τους.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστη κατά την περιήγηση σας αλλά και για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies «αποθηκεύονται» στο πρόγραμμα περιήγησης σας ως χρήστη στο διαδίκτυο, αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας ως χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι εν λόγω υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης του περιηγητή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να σας ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, εσείς ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να γνωρίζετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας/εφαρμογής ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies.

Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα ή/και αντίγραφο αυτών, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε αυτά, όπως τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς επεξεργασίας, πηγές προέλευσης, κατηγορίες των αποδεκτών, χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων σας, την αποσαφήνιση τυχόν τρόπου αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ εφόσον υπάρχουν σχετικές προβλέψεις (δικαίωμα πρόσβασης). 
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης) 
 3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) στις εξής περιπτώσεις:
  1. εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν
  2. σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλληνομική βάση για την επεξεργασία
  3. εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία
  4. εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας
 4. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών (δικαίωμα περιορισμού)
 5. Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ηλεκτρονικά ή να τα διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 6. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της τα έννομα συμφέροντά μας ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων  (δικαίωμα εναντίωσης).

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς την ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ή στις διευθύνσεις των κατά τόπους Μονάδων της, όπου τυχόν σας παρέχονται υπηρεσίες ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας gdpr@ekpse.gr με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας – και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες – θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας. 

Δικαίωμα καταγγελίας

Εφ’ όσον θεωρείται ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

Επικαιροποίηση της  ενημέρωσής σας

Η ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση – επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής, αναλόγως με τυχόν τροποποίηση της νομοθεσίας ή της επίσημης ερμηνείας αυτής από αρμόδια όργανα, τις οδηγίες της Αρχής που εποπτεύει τη λειτουργία μας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας) ή τις οδηγίες και γνωμοδοτήσεις της εποπτικής αρχής σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τυχόν νέες εκδόσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο