Το πρόγραμμα συντόνισε ο Οργανισμός ŠENT- Slovensko združenje za duševno zdravje με εταίρους την Fundación INTRAS και την ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος. Αφορούσε σε εκπαιδευτικές ανταλλαγές και δραστηριότητες που στόχο είχαν να ενισχύσουν τις ικανότητες των επαγγελματιών και να προωθήσουν καινοτόμες πρακτικές όσον αφορά την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση για νέους (παιδιά και εφήβους), ώστε να προληφθεί η ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών ή να μειωθεί ο αντίκτυπος που αυτές έχουν στην πορεία της ζωής των ατόμων.