Τίτλος έργου

Πράξη «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)» από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

Υποέργο 1  «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία» 

Φορέας Υλοποίησης

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος

Προϋπολογισμός

126.000,00 ευρώ

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιγραφή

Το υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), σύμφωνα με την Γ3α/Γ.Π.οικ.71805/21.09.2018 Απόφασης Ένταξης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με διάρκεια 18 μηνών.

Βασικός άξονας δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε ενήλικες ψυχικά πάσχοντες και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών – ψυχολογικών δυσκολιών, ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον, διαχείρισης δυσκολιών του οικογενειακού συστήματος, καθώς και δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης στην κοινότητα σε θέματα ψυχικής υγείας. Βασικός σκοπός είναι η αποφυγή εισαγωγών και νοσηλειών των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές μέσω της έγκαιρης παρέμβασης και της διασφάλισης της συνέχειας στη θεραπεία. Ο νομός Φωκίδας επιλέγεται με στόχο α) να καλυφθούν υφιστάμενα ελλείμματα του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον τοπικό πληθυσμό, β) να ενισχυθεί η διασύνδεση μεταξύ των ήδη υφιστάμενων δομών ψυχικής Υγείας και των υπόλοιπων δομών υγείας/ κοινωνικής φροντίδας και εκπαίδευσης και γ) να ολοκληρωθεί το δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας της περιοχής.

Στόχοι

Η παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, εκτίμησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε ενήλικες ψυχικά πάσχοντες και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχιατρικών – ψυχολογικών δυσκολιών, ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον, διαχείρισης δυσκολιών του οικογενειακού συστήματος, καθώς και δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης στην κοινότητα σε θέματα ψυχικής υγείας. Βασικός σκοπός είναι η αποφυγή εισαγωγών και νοσηλειών των ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές μέσω της έγκαιρης παρέμβασης και της διασφάλισης της συνέχειας στη θεραπεία. 

Αποτελέσματα

Ο επιδιωκόμενος αριθμός ατόμων που θα ωφεληθούν από τις υπηρεσίες ανέρχεται στους 65 (25 άνδρες και 40 γυναίκες).