Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δομή Φθιώτιδας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο πλαίσιο του έργου Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση, που προτίθεται να υλοποιήσει, αναζητά συνεργάτες που θα αποτελέσουν την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται στους 18 μήνες και αφορά στην έγκαιρη ανίχνευση, αντιμετώπιση και υποστήριξη ατόμων νεαρής ηλικίας που βιώνουν τα πρώτα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών.

Οι επιθυμητές ειδικότητες  είναι:

Ψυχίατρος

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε ανάλογες Μονάδες.

Παιδοψυχίατρος

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας.

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός,  ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση.

Κοινωνικός/-ή λειτουργός ή/και κοινωνικός επιστήμονας

Απαραίτητα:  Πτυχίο κοινωνικής εργασίας/ή κοινωνικών επιστημών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός,  ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση

Νοσηλευτής/-τρια

Απαραίτητα: Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία.

Φυσικοθεραπευτής/ -τρια

Απαραίτητα: Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά:  Διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία ή/και στην Ειδική Αγωγή.

Διοικητικός/η υπάλληλος

Απαραίτητα: Πτυχίο ΤΕ διοίκησης, αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικών, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση γραφείου, με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω ανά θέση καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpslam@otenet.gr  έως την 19/8/2022 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α).

 Οι ως άνω θέσεις θα καλυφθούν εφόσον αναλάβουμε την υλοποίηση του σχετικού έργου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231066377, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 με 14:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο