Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Δομή Θράκης

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος με βάση την υπ’ αριθμ.Γ3α,β/Γ.Π.οικ.42952/08-07-2021 (ΑΔΑ:6ΣΠ8465ΦΥΟ-ΜΧ2) Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν, και την επικείμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση Μονάδων Ψυχικής Υγείας σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας αναζητά συνεργάτες που θα στελεχώσουν την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.

Οι επιθυμητές ειδικότητες είναι:

Ψυχίατρος

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός ίτλος Σπουδών

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, εταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση

Κοινωνικός/-ή λειτουργός ή και κοινωνικός επιστήμονας

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο κοινωνικής εργασίας/ή κοινωνικών επιστημών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση Εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τουΣυνδέσμου Κοινωνικών ΛειτουργώνΕλλάδας (ΣΚΛΕ) σύμφωνα με το ν.4488/2017 (αφορά στους Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση

Νοσηλευτής/-τρια

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, κατά προτίμηση με ειδίκευση στην ψυχική υγεία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με την ψυχική υγεία

Επισκέπτης/-τρια υγείας

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Επισκεπτών Υγείας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία

Εργοθεραπευτής/-τρια

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα εργοθεραπείας ΠΕ/ΤΕ, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία

Διοικητικός/η υπάλληλος

Απαραίτητα προσόντα: ΠΕ ή ΤΕ ή ΙΕΚ σχετικό με διοίκηση μονάδων υγείας ή/και διοίκηση ή/και οικονομία κλπ. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλή γνώση οικονομικών και ή λογιστικών θεωρείται απαραίτητη, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιθυμητά: προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε θέση γραφείου με υποβολή σχετικής βεβαίωσης, πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ
  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  • Εκπληρώσει (αφορά στους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα, που περιγράφονται παραπάνω ανά θέση, καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpsale1@gmail.com έως 31/8/2022 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α).

Οι ως άνω θέσεις θα καλυφθούν εφόσον αναλάβουμε την υλοποίηση του σχετικού έργου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551038178 – εσωτ.2, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 με 14:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο