ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MIA ΘΕΣH ΝΟΣΗΛΕΥΤH/ΤΡΙΑΣ ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΜΨΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MIA ΘΕΣH ΝΟΣΗΛΕΥΤH/ΤΡΙΑΣ ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ΜΨΑ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ /ΔΕ ή έμπειρο/η φροντιστής/στρια για την κάλυψη των αναγκών στο Β’ Οικοτροφείο Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής).
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

• Ως υποχρεωτικά προσόντα για την ειδικότητα ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επιθυμητά προσόντα: α) εργασιακή εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, β) γνώση χειρισμού Η/Υ, γ) γνώση αγγλικών.
• Ως υποχρεωτικά προσόντα για την ειδικότητα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΣΤΡΙΑΣ ορίζονται: α) πτυχίο δευτεροβάθμιας/ μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ (βοηθοί εργοθεραπευτών- κοινωνικοί φροντιστές – β.νοσηλευτές), Επαγγελματικού Λυκείου, Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ. Επιθυμητά προσόντα: α) εργασιακή εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, β) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) εάν το πτυχίο είναι αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση και αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 5) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) αποδεικτικά καλής γνώσης Η/Υ, 7) βεβαίωση/εις εργασίας (αν υπάρχουν) και όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνετε απαραίτητο.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση attiki@ekpse.gr από 05/04/2024 έως 30/04/2024.

 

Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο της αίτησης εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο