ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει εργοθεραπευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ  για την Kινητή Μονάδας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων Αργοσαρωνικού.

Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο εργοθεραπείας ΠΕ/ΤΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Επιθυμητά προσόντα: α) εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχικής υγείας, β) γνώση χειρισμού Η/Υ, γ) γνώση αγγλικών.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  • Εκπληρώσει (αφορά στους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω, μπορούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση attiki@ekpse.gr από 20/12/2023 έως 27/12/2023, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass, πτυχίο εργοθεραπείας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση/εις εργασίας, αποδεικτικά γνώσης Η/Υ και αγγλικών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο