ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος  ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ»,  ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Η  θέση εργασίας αφορά στη στελέχωση  της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα:

Το υποέργο 2 αφορά υπηρεσίες ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 6, 7, και 11 του Ν. 2716/99) και συγκεκριμένα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας και της ενίσχυσης των κλιμακίων  που λειτουργούν στο Νομό σύμφωνα με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους καθώς μέσω του Προγράμματος θα υπάρξει δικτύωση και επέκταση των εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας του Τομέα και θα αξιοποιηθεί το σύνολο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ώστε να καλύψει μέρος των ελλείψεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, αποτελείται από παιδοψυχίατρο μερικής απασχόλησης (1), ψυχολόγο (1), ειδικό παιδαγωγό (1) και κοινωνικό λειτουργό ή επισκέπτη υγείας (1) και παρέχει τις υπηρεσίες στο νομό Φωκίδας και συγκεκριμένα στα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας, κατ’ οίκον, σε Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία όσο και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. καθώς οι υπηρεσίες αφορούν όλο το νομό. Η ημερομηνία λήξης του έργου είναι 30.09.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών»
α/α Ειδικότητα Αριθμός θέσεων Σχέση Απασχόλησης Τρόπος πρόσληψης – Νομική βάση Χρόνος (μήνες)
1 Ψυχολόγος 1 Πλήρους Απασχόλησης Σχέση Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Μέχρι τη λήξη του έργου 30.09.2024

 

ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 1. Πτυχίο ΠΕ  ψυχολογίας  της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ,
 2. Άδεια Ασκήσεως  Επαγγέλματος  ψυχολόγου  και
 3.  Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

 1. Μεταπτυχιακή ειδίκευση  σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας,
 2. Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Βαθμολόγηση κριτηρίων επιλογής

Σύμφωνα με την απόφαση και τις διαδικασίες υλοποίησης η βαθμολόγηση των κριτηρίων καθορίστηκε ως εξής:

Κριτήριο Βαθμολόγηση Τρόπος Απόδειξης Παρατηρήσεις
Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε συναφές αντικείμενο 20 βαθμοί Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών  
Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές 5 βαθμοί
(3 μήνες- 1 έτος)
10 βαθμοί (1- 2 έτη)
20 βαθμοί (2 έτη και πάνω)
Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα  
Εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) σε δομές Κοινοτικής και Κοινωνικής Ψυχιατρικής , σε άτομα με ψυχικές διαταραχές 10 βαθμοί (3 μήνες – 1 έτος)
20 βαθμοί (1 – 2 έτη)
40 βαθμοί (2 έτη και πάνω)
Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και Βεβαίωση Προϋπηρεσίας  
Διαδικασία Συνέντευξης έως 20 βαθμοί Οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής  
Μέγιστο Σύνολο 100 βαθμοί    

 

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει από την  τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής  και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (προεπιλογή υποψηφίων) και ακολούθως, για όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα θα γίνει βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων και θα διενεργηθεί από την επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων.

Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία αναφορικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα  προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και σε περίπτωση ισοβαθμίας πτυχίου διενεργείται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής με προηγούμενη ενημέρωση πρόσκληση των ισοβαθμησάντων. Τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος,  χωρίς ονοματεπώνυμο, με βάσει τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης και τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής υποβάλλονται στον φορέα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση.

Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και εντός τριών (3) ημερών από τη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων συντάσσει πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση του φορέα την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον ενιστάμενο εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στη διοίκηση του φορέα. Μετά την έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης καλείται από τον φορέα ο πρώτος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος, ο οποίος πρέπει να αποδεχτεί ή όχι τη θέση. Σε περίπτωση άρνησής του καλείται ο επόμενος του πίνακα κατάταξης και ακολουθείται η ίδια διαδικασία, η οποία, αν απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για τον επόμενο του πίνακα κατάταξης έως ότου γίνει η πλήρωση της θέσης.

Ο επιτυχών της διαδικασίας επιλογής προσκαλείται να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την απόφαση έγκρισης από την διοίκηση του φορέα του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων του Δ.Σ.

Λοιπές προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. (https://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/glwssomatheia/2315-eparkeia-gnwshs-ellhnikhs-glwssas)
 • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

Τα  δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο (φωτοαντίγραφο ) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ .
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (φωτοαντίγραφο)
 4. Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας (φωτοαντίγραφο) 
 5. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ( φωτοαντίγραφο) και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση προϋπηρεσίας.
 7. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας (φωτοαντίγραφο)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος: α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με ηλεκτρονική υποβολή αναγράφοντας στο θέμα το Υποέργο και την Ειδικότητα, από από 14.12.2022 έως 31.12.2022 και ώρα 13:00, στο mail:  grammateiaekpsfok@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22650 22600 (εσωτερικό 101) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 έως 12.00.

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της ΕΚΨ Σακελλαρόπουλος  μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής σε μορφή docx ή pdf.


Δείτε την προσωρινή κατάσταση αποτελεσμάτων εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο