ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  • Έναν (1) Βοηθό Νοσηλευτή / τρια (ΔΕ)  για τις ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Προστατευμένα Διαμερίσματα, Οικοτροφείο) Ν. Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου αρχικά  για διάστημα  (3) τριών  μηνών  και πλήρους απασχόλησης, με δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου σύμβασης.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά  με ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:

  • Τίτλο σπουδών ( Πτυχίο )
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

  1. εμπειρία σε δομές Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής,
  2. γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής),
  3. γνώση χειρισμού Η/Υ,
  4. δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους από 31/10/2022 μέχρι και 9/11/2022 και ώρα 14:00, μόνο ηλεκτρονικά,  σε μορφή αρχείου τύπου pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2265022600 (εσωτ.101), Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 με 14:00.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο μήνες από την κάλυψη εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο