ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει μία (1) θέση Νοσηλευτή/τριας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Προστατευμένα Διαμερίσματα / Οικοτροφείο στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υποψήφιος για τη θέση πρέπει :
α) να είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕ Νοσηλευτικής,
β) να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές Μονάδες Υγείας ή Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Θα προσμετρηθούν θετικά: α) η συναφής εργασιακή εμπειρία(σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας ή Μονάδων και Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης), β) η εξειδίκευση σε νοσηλευτικούς επιστημονικούς τομείς όπως Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Υγείας – Κοινοτικής Νοσηλευτικής,Γεροντολογικής Νοσηλευτικής, Ανακουφιστικής Φροντίδας, γ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δ) Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο νοσηλευτικής, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαίωση/εις εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση έως 1/2/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 38178.

Δείτε εδώ την αίτηση
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο