ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση Επιστημονικού Διευθυντή του Φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για τη θέση με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αορίστου χρόνου.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Πτυχίο Ιατρικής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
  • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Ψυχιατρικής
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής τουλάχιστον δέκα (10) ετών εκ των οποίων τα πέντε (5) έτη σε θέση επιστημονικής ευθύνης αντίστοιχής μονάδας
  • Αποδεδειγμένη ψυχοθεραπευτική εμπειρία και εποπτεία με αντίστοιχη εκπαίδευση.

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:

  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Γνώση χρήσης Η/Υ
  • Συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια μετεκπαίδευσης, δημοσιεύσεις
  • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους από 9/5/2024 μέχρι και 17/5/2024 και ώρα 14:00, μόνο ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου τύπου pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekpse.gr .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9227611, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 με 17:00.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο μήνες από την κάλυψη εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο