ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛH ΑΙTΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛH ΑΙTΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Μερικής Απασχόλησης, για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδιών και Εφήβων στην 2η ΥΠΕ (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και νήσων Αργοσαρωνικού).

Καλεί ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την κάτωθι θέση εργασίας

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

α/α

Ειδικότητα

Αριθμός θέσεων

Σχέση  Απασχόλησης

 Διάρκεια

1

Λογοθεραπείας

1

Μερικής Απασχόλησης, Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου

Μέχρι 31.07.2025

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ λογοθεραπείας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,
 2. Άδεια Ασκήσεως ή Βεβαίωση άσκησης Επαγγέλματος λογοθεραπευτή

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Επαγγελματική εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες ή με γενικό πληθυσμό ή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 2. Εθελοντική εργασία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε συναφείς κοινοτικές Μονάδες ή με γενικό πληθυσμό ή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 3. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ

Τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν και θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

 1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο και εάν είναι αλλοδαπής θα πρέπει να είναι σε επίσημη μετάφραση και να προσκομισθεί αναγνώριση της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ .
 3. Άδεια Ασκήσεως ή Βεβαίωση άσκησης Επαγγέλματος λογοθεραπευτή
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση προϋπηρεσίας, σχετικές συμβάσεις ή Δελτία παροχής υπηρεσιών
 5. Βεβαίωση/εις εθελοντικής εργασίας
 6. Βεβαίωση – Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, που έχει εκδοθεί από το gov.gr, με την οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε και γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ekpse.gr σε ενιαίο αρχείο pdf και θέμα Ονοματεπώνυμο – Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Πειραιά και Νήσων Αργοσαρωνικού – θέση Λογοθεραπευτή, από 26/04/2024 μέχρι και 15/05/2024 και ώρα 13:00.

Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της πρόσκλησης ενδιαφέροντος εδώ

Την αίτηση προς συμπλήρωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο