ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει:

  • Έναν/μία (1) ψυχολόγο για τις ανάγκες στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  (Οικοτροφείο «Ευρύκλεια» & Προστατευμένα Διαμερίσματα) Ν. Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.

Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου έως  30.04.2023, με δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου σύμβασης

Απαραίτητα Προσόντα

  1. Πτυχίο ψυχολογίας ΠΕ. Εάν το πτυχίο είναι αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση και  αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  3. Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών και άνω, σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες και Προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης

Επιθυμητά Προσόντα

α) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), β) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) άδεια οδήγησης.

Θα εκτιμηθούν : υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, οργανωτικές δεξιότητες.

Υποβολή δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση (μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ), 2) πτυχίο, 3) εάν το πτυχίο είναι αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση και αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 4) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,  5) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση προϋπηρεσίας/βεβαίωση-εις εργασίας, 7) αποδεικτικά επιθυμητών προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά τους μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fokida@ekpse.gr σε ενιαίο αρχείο pdf και θέμα «Θέση ψυχολόγου σε Οικοτροφείο και ΠΔ»  από 30/1/2024 μέχρι και 9/2/2024 και ώρα 14:00 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22650 22600 (εσωτ.1) , Δευτέρα έως Παρασκευή, 11:00 με 14:00.

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος  μπορείτε να αναζητήσετε στο  www.ekpse.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο