ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να καλύψει θέση εργασίας σχετικά με την Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στη Καλλιθέα – Αττικής

Η θέση εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου αρχικά, με προοπτική ανανέωσης αορίστου χρόνου.

Θέση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  – Κύριες Αρμοδιότητες

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Φορέα, συμπεριλαμβανομένουAwareness Raising Campaigns, με στόχο τη περαιτέρω ανάπτυξή της και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με την ψυχική υγεία και διάχυση αποτελεσμάτων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Horizon, Erasmus plus κτλ)
 • Η δημιουργία επικοινωνιακού υλικού όπως έντυπα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video, newsletters κτλ.
 • Η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα (Facebook, LinkedIn, Ιnstagram, Twitter-X, YouTube)
 • Η παραγωγή περιεχομένου για την επικοινωνία σε Ελληνικά και Αγγλικά
 • Σχεδιασμός και συμμετοχή στη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων
 • Επικοινωνία με τα διεθνή και εθνικά δίκτυα που συμμετέχει η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, η αναζήτηση και διεύρυνση της δικτύωσης
 • Η επικοινωνία και διατήρηση επαφής με χορηγούς, δωρητές, ΜΜΕ, άλλους φορείς κλπ.
 • Εξεύρεση πόρων μέσω εκστρατειών, προγραμμάτων (crowdfunding) κλπ.
 • Εργασίες γραφείου, όπως αρχειοθέτηση και συγκέντρωση δεδομένων, οργάνωση φωτογραφικού υλικού, αλληλογραφία, επεξεργασία κειμένων και πρακτικών, ενημέρωση βάσης δεδομένων κλπ.
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει ο Φορέας για το προσωπικό

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία

 • Πτυχίο σε κάποιον από τους τομείς επικοινωνίας/μάρκετινγκ / δημοσιογραφίας/δημοσίων σχέσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Άριστη ικανότητα γραπτού και προφορικού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά, ικανότητα συγγραφής άρθρων, ανακοινώσεων
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Windows & Office, Social Media, διαχείριση CRM, WordPress)
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχα καθήκοντα, κατά προτίμηση στον χώρο της υγείας ή ψυχικής υγείας ή κοινωφελών οργανισμών/ιδρυμάτων

Θα εκτιμηθούν:

 • Εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων
 • Εμπειρία στην παραγωγή περιεχομένου για επικοινωνιακό υλικό σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα
 • Εμπειρία στη χρήση ψηφιακών προγραμμάτων για σκοπούς επικοινωνίας
 • Υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες σε περιπτώσεις ζητημάτων προτεραιότητας και ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών
 • Υλοποίηση εργασιών εντός προθεσμιών σε δυναμικό περιβάλλον
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή επιμόρφωσης

Υποβολή δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση (μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ), 2) πτυχίο, 3) εάν το πτυχίο είναι αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση και αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή επαγγελματικής ισοδυναμίας  4) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εάν προβλέπεται,  5) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση προϋπηρεσίας/βεβαίωση-εις εργασίας, 7) λοιπά αποδεικτικά προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν portfolio εργασιών κατά την συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά τους μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ekpse.gr σε ενιαίο αρχείο pdf και θέμα «Θέση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων »  από 15/5/2024 μέχρι και 28/5/2024 και ώρα 14:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο