ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων σε δομές με έδρα την Αθήνα:

  • 2 (δύο) ψυχιάτρων για μερική απασχόληση
  • 2 (δύο) ψυχολόγων για πλήρη απασχόληση
  • 2 (δύο) κοινωνικών λειτουργών για πλήρη απασχόληση
  • 1 (ενός/μίας) νοσηλευτή-τριας ή επισκέπτη-τρια υγείας για πλήρη απασχόληση
  • 1 (ενός/μίας) διοικητικού-οικονομικού συνεργάτη-τιδας για πλήρη απασχόληση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ψυχίατρος

Απαραίτητα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε ανάλογες Μονάδες.

Ψυχολόγος

Απαραίτητα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης.

Κοινωνικός/-ή λειτουργός

Απαραίτητα: Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική.

Νοσηλευτής/-τρια

Απαραίτητα: Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική.

Διοικητικός – οικονομικός

Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ διοίκησης, αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικών, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση γραφείου, με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παρακάτω ανά θέση καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpsath@otenet.gr έως την 25/5/2022 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α).

Οι ως άνω αναφερόμενες θέσεις θα καλυφθούν σταδιακά εντός του 2022.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109227611, Τρίτη έως Παρασκευή, 10:00 με 14:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο