Προστατευμένα Διαμερίσματα

 Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν έξι Προστατευμένα Διαμερίσματα με δυνατότητα φιλοξενίας 20 συνολικά ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ως προστατευμένα διαμερίσματα ορίζονται:

  • Χώροι μικτής διαβίωσης ως προς το φύλο (γυναίκες και άνδρες). Σε σχέση με το επίπεδο της φροντίδας οι χώροι διακρίνονται σε διαμερίσματα υψηλής, μεσαίας ή χαμηλής κάλυψης

  • Δυναμικότητας 1 έως 7 μελών το καθένα ηλικιών 39 έως 78 ετών με καταγωγή κυρίως από την περιοχή του Έβρου

  • Υποστηριζόμενοι από διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται από ψυχίατρο, ψυχολόγο, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό και εξωτερικό επόπτη

Οι υπηρεσίες που παρέχουν αφορούν σε:

  • Ποιοτικές συνθηκες διαβίωσης σε άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές με μακρά παραμονή σε ψυχιατρικά νοσοκομεία, καθώς και σε άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα προερχόμενα από την κοινότητα

  • Ολοκληρωμένη φροντίδα στους ενοίκους και σφαιρικής αντιμετώπισης των αναγκών τους (ψυχοθεραπευτική και φαρμακευτική παρακολούθηση, φροντίδα της γενικής σωματικής υγείας, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση κτλ). Ειδικότερα, μέσω του ατομικού θεραπευτικού προγράμματος γίνεται προσπάθεια για τη διατήρηση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από συνεχή εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατότητα αυτονομίας τους και να αποφεύγεται η έκπτωση στη λειτουργικότητά τους.

  • Συνεχή αξιολόγηση της πορείας των ενοίκων και των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στη φροντίδα

  • Ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των ενοίκων

  • Δικτύωση και διασύνδεση με το ευρύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (που σχετίζονται με την απασχόληση και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου)

  • Αγωγή – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για την αποφυγή της περιθωριοποίησης των μελών

  • Συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, καθώς και ασκούμενων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο τόσο των μονάδων όσο και του φορέα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο