Σύμφωνο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ERASE – STRESS

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας «Αργώ», την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών ΕΨΥΚΑ και το Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας “Tο Περιβολάκι”.

Τα έξι συμβαλλόμενα μέλη, συμφώνησαν αφ΄ενός μεν, ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας τους που θα περιλαμβάνει δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης αλλά και στοχευμένης παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στην κοινότητα. Αφ΄ετέρου, οι συμβαλλόμενοι εξειδίκευσαν τα πεδία συνεργασίας τους με άξονα το υλικό και Πρόγραμμα ERASE-S GREECE.

Το ERASE – STRESS (Enhancing Resiliency Among Students Experiencing Stress) είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που αρχικά αναπτύχθηκε ως μια καθολική παρέμβαση (universal intervention) στον απόηχο των καταστροφών, εξαιτίας της συνεχούς έκθεσης των παιδιών στην πολιτική βία, καθώς του συντριπτικού αριθμού των παιδιών και των εφήβων που εμφανίζουν μετατραυματικά συμπτώματα (Berger, Gelkopf, & Heineberg, 2012).

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται: η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την υλοποίηση των στόχων της μετάφρασης, της προσαρμογής, της υλοποίησης και της αξιολόγησης του Προγράμματος και Υλικού ERASE-S GREECE , αλλά και η Εκπαίδευση και εποπτεία επαγγελματιών (ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικών κά) και η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών στο ERASE-S.

Η ελληνική έκδοση του ERASE-S / Greece, θα εκδοθεί από τις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η χρήση και αξιοποίηση του υλικού αυτού (με αναφορά όσων συνέβαλαν σε αυτό) θα αφορά σκοπούς μη κερδοσκοπικούς (ενδεικτικά επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, προώθησης και προβολής του έργου των συμβαλλομένων, των δράσεων και των σκοπών τους)

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στο ERASE-S/GREECE ο φορέας μας θα έχει δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησης του υλικού, των αποτελεσμάτων της συνεργασίας και της εμπειρίας που θα έχει αποκτηθεί και θα μπορεί να οργανώνει αυτοτελώς και ανεξαρτήτως από τους λοιπούς συμβαλλόμενους εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, παρεμβάσεις κλπ βασιζόμενος στο ERASE-S/GREECE με μνεία στη συμβολή όλων των εμπλεκομένων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο