Η ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος συμμετέχει και εκπροσωπείται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας “ΑΡΓΩ”. Στην Ομοσπονδία συμμετέχουν 36 Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν πάνω από 140 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, απασχολούν 2.300 εργαζόμενους, φιλοξενούν 2.100 άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τουλάχιστον 5.000 πολίτες καθημερινά.

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας Αργώ είναι:

  • Να συντονίσει και να συμβάλει στην κατά το δυνατό κοινή μεθοδολογία, και διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και αξιολόγησης των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας, με στόχο να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα με έναν ενιαίο και αποτελεσματικό τρόπο.
  • Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας για τα θέματα που απασχολούν τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας.
  • Να δημιουργήσει ένα πλαίσιο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για τις επιστημονικές προσεγγίσεις, τις πρακτικές και για τις πολιτικές στα θέματα Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αποϊδρυματισμού και των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών.
  • Να αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες και να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ή να υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα έρευνας σε θέματα σχετικά με τα πιο πάνω.
  • Να συμβάλει στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την καταπολέμηση του στιγματισμού και τη σύνδεση της δραστηριότητας των εμπλεκόμενων στο Δίκτυο Φορέων και ατόμων με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  • Να συμβάλει στη δημιουργία των ικανών και αναγκαίων συνθηκών σύνδεσης των δράσεων και των ενεργειών κοινωνικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων με νέες προοπτικές επαγγελματικής ένταξης.
  • Να προωθήσει την υποχρέωση σεβασμού των ψυχικά ασθενών, την ίση αντιμετώπιση και την κοινωνική αποδοχή τους, την εξάλειψη των προκαταλήψεων, των διακρίσεων και του στίγματος, και να συμβάλλει στον νομοθετικό ορισμό και κατοχύρωση της προστασίας των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων.
  • Να συμβάλει στην ενεργοποίηση του δικτύου των οικογενειών, στις οποίες ανήκουν άτομα που πάσχουν από ψυχική νόσο, των χρηστών των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ψυχικής υγείας και των εθελοντών.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ομοσπονδία Αργώ στην ιστοσελίδα: http://argo.org.gr/