Υπουργείο Υγείας

Η ανταλλαγή εμπειριών, η ανάδειξη κοινών στόχων και κοινής φιλοσοφίας με τους θεσμικούς φορείς του κράτους εμπλουτίζουν και ενδυναμώνουν το έργο μας. Οι συνεργασίες με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης συνέβαλαν στην ίδρυση και κατόπιν στη λειτουργία νέων πρότυπων μονάδων. Από την αρχή της λειτουργίας η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ανέπτυξε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Η συνεργασία κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως:

  • Δημιουργία νέων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στη δημιουργία μιας νέας νοοτροπίας και τεχνικής στην παροχή υπηρεσιών
  • Οργάνωση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης με την ανάπτυξη Κινητών Μονάδων, Κέντρων Ημέρας και στεγαστικών Μονάδων όπως Οικοτροφεία και Προστατευμένα
  • Αναζήτηση εμπειριών από αντίστοιχες υπηρεσίες κρατών-μελών της Ε.Ε.
  • Εφαρμοσμένη έρευνα με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (π.χ. λειτουργία της Κινητής Μονάδας νομού Φωκίδας, στο πλαίσιο πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος, 1981)