Θέσεις Εργασίας | Εθελοντισμός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων σε δομές με έδρα την Αθήνα:
– 2 (δύο) ψυχιάτρων για μερική απασχόληση
– 2 (δύο) ψυχολόγων για πλήρη απασχόληση
– 2 (δύο) κοινωνικών λειτουργών για πλήρη απασχόληση
– 1 (ενός/μίας) νοσηλευτή-τριας ή επισκέπτη-τρια υγείας για πλήρη απασχόληση
– 1 (ενός/μίας) διοικητικού-οικονομικού συνεργάτη-τιδας για πλήρη απασχόληση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ψυχίατρος

Απαραίτητα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε ανάλογες Μονάδες.

Ψυχολόγος

Απαραίτητα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επιθυμητά : διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης.

Κοινωνικός/-ή λειτουργός

Απαραίτητα: Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επιθυμητά : διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική.

Νοσηλευτής/-τρια

Απαραίτητα: Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επιθυμητά : διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική.

Διοικητικός – οικονομικός

Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ διοίκησης, αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικών, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση γραφείου, με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παρακάτω ανά θέση καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpsath@otenet.gr έως την 25/5/2022 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α).

Οι ως άνω αναφερόμενες θέσεις θα καλυφθούν σταδιακά εντός του 2022.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109227611, Τρίτη έως Παρασκευή, 10:00 με 14:00.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ MIA ΘΕΣH ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/-ΤΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ /ΔΕ για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Β’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο B’ για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής).
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.
Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση. Πατήστε εδώ για την Αίτηση, 2) πτυχίο νοσηλευτή/τριας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) αποδεικτικά καλής γνώσης Η/Υ και αγγλικών, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 12/04/2022 έως 27/04/2022.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ENOΣ/MIAΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ.


Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν / μία ψυχολόγο, για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στην Περιφέρεια ΑΜΘ».
Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας – διάγνωσης, εκτίμησης και θεραπευτικής αντιμετώπισης σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών, λογοπεδικών, μαθησιακών δυσκολιών, προβλημάτων ένταξης και προσαρμογής στο σχολικό-κοινωνικό περιβάλλον και δυσκολιών της οικογένειας στο Νομό Ροδόπης, από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν.Έβρου της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος.

Διαβάστε εδώ τις αναλυτικές προϋποθέσεις

Βρείτε εδώ την Αίτηση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει:
⦁ Έναν (1) ψυχολόγο για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για 6 μήνες με δυνατότητα επέκτασης και πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

α) Βεβαίωση τίτλων σπουδών β) άδεια άσκησης επαγγέλματος γ) γνώσεις και εξοικείωση με θεραπευτικό σχεδιασμό και παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους και ΑμεΑ, καθώς και σχετική εμπειρία σε Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.
Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:
α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώση στη χορήγηση και επεξεργασία ψυχομετρικών τεστ, γ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, δ) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), ε) γνώση χειρισμού Η/Υ, στ) συστατικές επιστολές.
Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:
⦁ Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος (έντυπο υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8, Ν.1599/1986)
⦁ Τίτλο σπουδών ( Πτυχίο ΠΕ )
⦁ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
⦁ Βιογραφικό Σημείωμα

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν με ηλεκτρονική αποστολή τα δικαιολογητικά τους από 18/2/2022 μέχρι και 28/2/2022, και ώρα 13:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com.

Περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101) από Δευτέρα έως Παρασκευή½9.00 έως 12.00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Έναν (1) Ειδικό Παιδαγωγό για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα)
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης και πλήρους απασχόλησης .

Απαραίτητα Προσόντα:

α) Βεβαίωση τίτλων σπουδών β) άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:
α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώσεις και εξοικείωση με θεραπευτικό σχεδιασμό και παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους και ΑμεΑ, καθώς και σχετική εμπειρία σε Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, γ) γνώση στη χορήγηση και επεξεργασία ψυχομετρικών τεστ, δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, ε) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), στ) γνώση χειρισμού Η/Υ, ζ) συστατικές επιστολές.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:
⦁ Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος (έντυπο υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8, Ν.1599/1986)
⦁ Τίτλο σπουδών ( Πτυχίο ΠΕ )
⦁ Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
⦁ Βιογραφικό Σημείωμα
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν με ηλεκτρονική αποστολή τα δικαιολογητικά τους από 14/2/2022 μέχρι και 25/2/2022, και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101) Δευτέρα έως Παρασκευή Ώρες: 9.00 έως 12.00.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ. Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) επαγγελματιών ψυχικής υγείας (Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού) για την υλοποίηση του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και κατ’ οίκον φροντίδας του γενικού πληθυσμού.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τη στελέχωση Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα).
Δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο τους ηλεκτρονικά, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο θέμα «Ονοματεπώνυμο/Ειδικότητα/Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης» από 7/01/2022 μέχρι και 17/01/2022 και ώρα 14:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ/MIAΣ (1) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Έναν (1) Νοσηλευτή/Νοσηλεύτρια για τις ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Προστατευμένα Διαμερίσματα, Οικοτροφείο) Ν. Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:
1.Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος (έντυπο υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 8, Ν.1599/1986)
2. Τίτλο σπουδών (Πτυχίο ΤΕ,ΠΕ, ή ΔΕ)
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
4. Βιογραφικό Σημείωμα

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται: α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής, β) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής ομάδας, ε) συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και στ) συστατικές επιστολές

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με ηλεκτρονική υποβολή αναγράφοντας στο θέμα την Ειδικότητα, από 19/01/2022 έως 28/01/2022, στο Email:grammateiaekpsfok@gmail.com 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 22650 22600 (εσωτερικό 101) από Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00 έως 12.00.

Περιααότερες πληροφορίες για το έργο της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος www.ekpse.gr

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) σας ενημερώνουμε πως διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε προσκομίσει για δύο μήνες από την κάλυψη εργασίας και μετά τα διαγράφουμε οριστικά.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MIA ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει για τiς Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη Νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ και ελλείψει αυτών Πτυχιούχο Νοσηλευτικής ΔΕ, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου έως 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης.
Απαραίτητα προσόντα
· Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής και ελλείψει αυτών Πτυχίο Νοσηλευτικής ΔΕ
· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
· Πιστοποιητικό εμβολιασμού
· Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης/ μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
Πρόσθετα Επιθυμητά προσόντα
· Τεκμηριωμένη εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή Μονάδες και Προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης.
· Γνώση Η/Υ
· Καλή γνώση ξένης γλώσσας (με προτεραιότητα στα αγγλικά)
· Δίπλωμα οδήγησης β΄ κατηγορίας
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο ή απολυτήριο 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου προβλέπεται, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαίωση/εις εργασίας (αν υπάρχουν) και όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο.
Θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όσοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com με Θέμα : Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση νοσηλευτή ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, στη Δομή Θράκης/Αλεξανδρούπολη – από 19/10/2021 έως 26/10/2021.

Βρείτε εδώ την αίτηση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει δύο θέσεις ψυχολόγων για τις ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη.

Οι θέσεις είναι μερικής απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com  από 19/10/2021 έως 26/10/2021.

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσληση και περιγραφή των θέσεων
Βρείτε εδώ την αίτηση.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ MIA ΘΕΣΗ εργοθεραπευτή ή μουσικοθεραπευτή ή δραματοθεραπευτή ή συναφούς ειδικότητας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται για την πλήρωση μίας θέσης εργοθεραπευτή ή μουσικοθεραπευτή ή δραματοθεραπευτή ή συναφούς ειδικότητας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Καλλιθέα Αττικής.
Για τη θέση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι ΔΕ και ΙΕΚ, οι υποψηφιότητες των οποίων θα εξεταστούν εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιους των παραπάνω ειδικοτήτων.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 12/10/2021 έως 22/10/2021.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη δύο συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Οι 2 θέσεις εργασίας αφορούν στη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα: 1 Παιδοψυχίατρο μερικής απασχόλησης και 1 Ψυχίατρο μερικής απασχόλησης.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για τη θέση Παιδοψυχίατρου.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση για τη θέση Ψυχίατρου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣH διοικητικού υπαλλήλου μερικής απασχόλησης
ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΑΤΤΙΚηΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημέρας για άτομα με ψυχικές διαταραχές στην Καλλιθέα.
Το Κέντρο Ημέρας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στους δήμους Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου. Στον τομέα ευθύνης του αναπτύσσει δράσεις πρόληψης, έγκαιρης αντιμετώπισης και αποκατάστασης των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς και δράσεις για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Απαραίτητα προσόντα: α) ΠΕ/ΤΕ Πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών ή κλάδος διοίκησης, β) πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, γ) πολύ καλή γνώση αγγλικών.
Επιθυμητά προσόντα: α) προϋπηρεσία σε θέσεις διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης, β) εμπειρία σε κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας, γ) δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας δ) γνώση χειρισμού του SPSS.
Η θέση αφορά διοικητική/γραμματειακή υποστήριξη, 5ήμερη, μερικής απασχόλησης (20 ώρες εβδομαδιαίως), πρωινή-απογευματινή, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (παρακάτω), 2) ΠΕ/ΤΕ πτυχίο ανθρωπιστικών επιστημών ή κλάδος διοίκησης,) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 4) βεβαίωση/εις εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 04/10/2021 έως 10/10/2021.

Δείτε εδώ την αίτηση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ Ή ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Δομή Φωκίδας, της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις ανάγκες των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης:
Ένα (1) Ψυχίατρο και
Ένα (1) γενικό ιατρό ή παθολόγο
Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο Νομό Φωκίδας περιλαμβάνουν το Οικοτροφείο «Ευρύκλεια», κατηγορία Α1, έξι (6) Προστατευόμενα Διαμερίσματα και δύο (2) Διαμερίσματα Δορυφόρους του Οικοτροφείου.
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση για ενεργό κοινωνική ζωή καθώς και τη θεραπευτική και συμβουλευτική στήριξη για αυτόνομη, κατά το δυνατόν, διαβίωση των ψυχικά ασθενών, και επαγγελματική διερεύνηση και υποστήριξη με στόχο την απορρόφησή των ενοίκων στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει θεραπευτικές παρεμβάσεις, συμμετοχή σε πρόγραμμα προ – επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και ένταξη των ενοίκων σε υποστηρικτικά προγράμματα, όπως οι θεραπείες μέσω Τέχνης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών και μερικής απασχόλησης .

Απαραίτητα Προσόντα:

1) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής  2) Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος  3) Απόφαση χορήγησης τίτλου ειδικότητας για την αντίστοιχη θέση και 4) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.

Πρόσθετα Προσόντα:

1) Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας, 2) Εργασιακή εμπειρία (ειδικότητας) σε μη κοινοτικές δομές και εργασιακή εμπειρία (εξειδικευμένη) ή σε δομές Κοινοτικής – Κοινωνικής Ψυχιατρικής, σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.

Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν με ηλεκτρονική αποστολή αναλυτικό βιογραφικό και τα δικαιολογητικά τους, για τα προσόντα που απαιτούνται, από 21/9/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com.
Περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101) από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 14.00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ψυχιάτρου στην Αττική

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ψυχίατρο μερικής απασχόλησης, εξαρτημένης σχέσης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, για το Κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχικές διαταραχές και τις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο Β και προστατευμένα διαμερίσματα στην περιοχή Καλλιθέας).

Το Κέντρο Ημέρας παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαμένουν στους δήμους Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου. Στον τομέα ευθύνης του αναπτύσσει δράσεις πρόληψης, έγκαιρης αντιμετώπισης και αποκατάστασης των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς και δράσεις για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης  (οικοτροφεία/προστατευμένα διαμερίσματα), αποτελούν στεγαστικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν στην κοινότητα και έχουν ως στόχο να προσφέρουν υπηρεσίες για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων και την ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινότητα.

Οι τρεις αυτές μονάδες αποτελούν μέρη ενός δικτύου αμφίδρομων συνεργασιών στο πλαίσιο της μεγαλύτερης δυνατής απαρτίωσης των υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, που λαμβάνουν τα μέλη.

Συγκεκριμένα, ο χρόνος του/της υποψηφίου/ας ανέρχεται σε 20 ώρες εβδομαδιαίως και μοιράζεται ως εξής: 8 ώρες στο Κέντρο Ημέρας, 6 ώρες εβδομαδιαίως στο Οικοτροφείο, και 6 ώρες στα μέλη των Π.Δ.

Απαραίτητα προσόντα/δικαιολογητικά: α) τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, β) άδεια ασκήσεως, γ) βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά προσόντα: ε)εξοικείωση με βασικές ψυχοδυναμικές έννοιες στ) ενδιαφέρον για την Κοινωνική Ψυχιατρική ζ) επιθυμητή είναι η εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 17/09/2021 έως 30/09/2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν / μία (1) υπάλληλο γραφείου ΔΕ για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φθιώτιδας στην Λαμία. Η θέση αφορά σε πρόσληψη πλήρους απασχόλησης, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά από 15/9/2021 έως και 21/9/2021 στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση 1ο χλμ. Λαμίας- Φραντζή ή να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpslam@otenet.gr , τηλέφωνο επικοινωνίας 2231066377 από 9:00 έως 15:00.
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται τα εξής: αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πτυχίο/α ΙΕΚ κατεύθυνσης διοίκησης και οικονομίας ή άλλο πτυχίο σχετικό αντίστοιχης βαθμίδας . Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται: α) εργασία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, β) γνώση ξένης γλώσσας, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό για την υποστήριξη της υποψηφιότητας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

 Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Ένα Ψυχολόγο για τις ανάγκες των μονάδων: Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και Κέντρο Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές (έδρα Άμφισσα)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 31.01.2022 και μερικής απασχόλησης, με ενδεχόμενο ανανέωσης .

Απαραίτητα Προσόντα:

α) πτυχίο ψυχολογίας β) άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ως πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ορίζονται:
α) εμπειρία σε δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής, β) γνώσεις και εξοικείωση με θεραπευτικό σχεδιασμό και παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους και ΑμεΑ, καθώς και σχετική εμπειρία σε Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και συμβουλευτική γονέων, γ) γνώση στη χορήγηση και επεξεργασία ψυχομετρικών τεστ, δ) δυνατότητα λειτουργίας και αρμονικής συνεργασίας στο πλαίσιο πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας, ε) γνώση ξένης γλώσσας (προτίμηση Αγγλικής), στ) γνώση χειρισμού Η/Υ, ζ) συστατικές επιστολές.
Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα εξής:
Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφέροντος
Βεβαίωση τίτλων σπουδών
Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Βιογραφικό Σημείωμα

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά τους από 13/9/2021 μέχρι και 24/9/2021 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση: Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, Εθνικής Αντιστάσεως 13, 33100, Άμφισσα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsfoki@otenet.gr.
Περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 22650 22600 (εσωτερικό 101) από Δευτέρα έως Παρασκευή½9.00 έως 16.00.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236, Υποέργο 2 «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών», ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής , μετά την από 11.06.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα), ψυχολόγο (1), με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου (εως 30.09.2023), αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο παρών τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την ειδικότητα του ψυχολόγου αναρτάται σήμερα 03/08/2021, ημέρα Τρίτη.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Τελικών Αποτελεσμάτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Η θέση εργασίας αφορά στη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα σε μία θέση ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο μέχρι τη λήξη του έργου 30.09.2023.

Το υποέργο 2 αφορά υπηρεσίες ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( άρθρο 6, 7, και 11 του Ν. 2716/99 ) και συγκεκριμένα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας και της ενίσχυσης των κλιμακίων που λειτουργούν στο Νομό σύμφωνα με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους καθώς μέσω του Προγράμματος θα υπάρξει δικτύωση και επέκταση των εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας του Τομέα και θα αξιοποιηθεί το σύνολο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ώστε να καλύψει μέρος των ελλείψεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, αποτελείται από παιδοψυχίατρο μερικής απασχόλησης (1), ψυχολόγο (1), ειδικό παιδαγωγό (1) και κοινωνικό λειτουργό ή επισκέπτη υγείας (1) και παρέχει τις υπηρεσίες στο νομό Φωκίδας και συγκεκριμένα στα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας, κατ’ οίκον, σε Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία όσο και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. καθώς οι υπηρεσίες αφορούν όλο το νομό.
Υποβολή Αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο με ηλεκτρονική υποβολή αναγράφοντας στο θέμα το Υποέργο και την Ειδικότητα, από 11/06/2021 μέχρι και 21/06/2021 και ώρα 9:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateiaekpsfok@gmail.com

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέση ψυχολογου σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Β’ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει ψυχολόγο πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου. για την κάλυψη των αναγκών του Β’ Οικοτροφείου στην Καλλιθέα Αττικής.
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Απαραίτητα Προσόντα : α) πτυχίο ψυχολογίας, β) άδεια άσκησης επαγγέλματος
Επιθυμητά προσόντα: α) διετή εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, όπως Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα, ή/και Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Ημέρας, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών
Θα συνεκτιμηθούν: χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο ψυχολογίας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαίωση/εις εργασίας (αν υπάρχουν) και όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνετε απαραίτητο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 01/06/2021 έως 11/06/2021.

Βρείτε εδώ την σχετική αίτηση

 

 

ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
(κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236,
Υποέργο 2 « Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τα αποτελέσματα επιλογής , μετά την από 20.04.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) με ένα (1) κοινωνικό λειτουργό, με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ορισμένου Χρόνου (έως τη λήξη του έργου 30.09.2023), τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Η τελική κατάταξη των υποψηφίων υποβάλλεται προς έγκριση από το Δ.Σ. της ΕΚΨ μετά την παρέλευση πέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Πίνακας Κοινωνικών λειτουργών
Α/Α 1

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης 9188

Συνολική Βαθμολογία 20

Ο παρόν Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων δημοσιοποιείται σήμερα 27 /04 /2021 , ημέρα Τρίτη σύμφωνα με όσα έχουν οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στη Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2265022600 (εσωτερικό 101).

ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος
Μπαφατάκης Ασημάκης
Οικονομικός Υπεύθυνος Δομής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/-ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΨ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Νομού Φωκίδας)», του Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΛΑΔΑ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Κωδικός Πρόσκλησης: 51, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3303, ΟΠΣ – MIS 5038236.

Η πρόσκληση αφορά στην πρόσληψη ενός/μίας κοινωνικού/-ής λειτουργού πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 18 μηνών.

Η θέση εργασίας αφορά στη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα:
Το υποέργο 2 αφορά υπηρεσίες ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( άρθρο 6, 7, και 11 του Ν. 2716/99 ) και συγκεκριμένα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας και της ενίσχυσης των κλιμακίων που λειτουργούν στο Νομό σύμφωνα με την έγκριση από άποψη σκοπιμότητας. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους με προβλήματα ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους καθώς μέσω του Προγράμματος θα υπάρξει δικτύωση και επέκταση των εξωνοσοκομειακών μονάδων ψυχικής υγείας του Τομέα και θα αξιοποιηθεί το σύνολο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας ώστε να καλύψει μέρος των ελλείψεων στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα, αποτελείται από παιδοψυχίατρο μερικής απασχόλησης (1), ψυχολόγο (1), ειδικό παιδαγωγό (1) και κοινωνικό λειτουργό ή επισκέπτη υγείας (1) και παρέχει τις υπηρεσίες στο νομό Φωκίδας και συγκεκριμένα στα κλιμάκια της Κινητής Μονάδας, κατ’ οίκον, σε Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία όσο και στα γραφεία της Κ.Μ.Ψ.Υ. καθώς οι υπηρεσίες αφορούν όλο το νομό.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για έναν/μία νοσηλευτή/τρια στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Αττικής

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Α’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο 15 ατόμων, με βαριά νοητική υστέρηση).
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.
Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (παρακάτω), 2) πτυχίο νοσηλευτή/τριας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 18/03/2021 έως 07/04/2021.

Δείτε εδώ την αίτηση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ένα/μία κοινωνικό/ή λειτουργό στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Αττικής

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η κοινωνικό/ή λειτουργό ΠΕ/ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Α’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο 15 ατόμων, με βαριά νοητική υστέρηση).
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.
Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο κοινωνικού/ής λειτουργού ΠΕ/ΤΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (παρακάτω), 2) πτυχίο κοινωνικού/ής λειτουργού, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 18/03/2021 έως 31/03/2021.

Δείτε εδώ την αίτηση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει μία θέση εργοθεραπευτή/εργοθεραπεύτριας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στην Καλλιθέα Αττικής.

Ο υποψήφιος/ Η υποψήφια για τη θέση απαραίτητα πρέπει να έχει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τουλάχιστον διετή (2) προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης
 • Γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης/ μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
 • Μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συναφές αντικείμενο ειδικότητας

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/Κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο
 • Συστατικές επιστολές

 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου. 

 

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση , 2) πτυχίο εργοθεραπευτή, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας. 

 

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.


Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr  από 11/02/2021 έως 22/02/2021.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει μία (1) θέση Νοσηλευτή/τριας στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Προστατευμένα Διαμερίσματα / Οικοτροφείο στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υποψήφιος για τη θέση πρέπει :

α) να είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕ Νοσηλευτικής,

β)να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές  Μονάδες Υγείας ή Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Θα προσμετρηθούν θετικά: α) η συναφής εργασιακή εμπειρία(σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης),  β) η εξειδίκευση σε νοσηλευτικούς επιστημονικούς τομείς  όπως Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Υγείας – Κοινοτικής Νοσηλευτικής,Γεροντολογικής Νοσηλευτικής, Ανακουφιστικής Φροντίδας,  γ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δ) Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο νοσηλευτικής, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) βεβαίωση/εις εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com από 26/1/2021 έως 1/2/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 38178.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΣΤΗΝ ΕΚΨ. Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ)

   

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος ανακοινώνει την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την υλοποίηση του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και κατ’ οίκον φροντίδας του γενικού πληθυσμού. Οι θέσεις εργασίας αφορούν τη στελέχωση Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Ν. Φωκίδας (έδρα Άμφισσα) και συγκεκριμένα 2 θέσεις Ψυχολόγων, 1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού και 1 θέση Νοσηλευτή/τριας

 

Υποβολή Αιτήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο τους ηλεκτρονικά, αναγράφοντας με ευκρίνεια στο θέμα «Ονοματεπώνυμο/Ειδικότητα/Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης» από 14/01/2021 μέχρι και 24/01/2021 και ώρα 17:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateiaekpsfok@gmail.com. Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τις προϋποθέσεις της αίτησης. Πατήστε εδώ για την Αίτηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 

22650 23333 από Δευτέρα έως Παρασκευή½11.00 έως 16.00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΘΕΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει δύο θέσεις ψυχολόγωνστις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Προστατευμένα Διαμερίσματα/ Οικοτροφείο στην Καλλιθέα Αττικής. 

 

 • Οι υποψήφιοι για τη θέση 1 πρέπει :

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας, 

β) να έχουν πενταετή εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, 

ή γ) να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων στη διεύθυνση εξωνοσοκομειακών Μονάδων Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης

 • Οι υποψήφιοι για τη θέση 2 πρέπει :

α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας, 

β) να έχουν διετή (2) εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές  Μονάδες  Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας  ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, 

Θα συνεκτιμηθούν: χρονική δέσμευση τουλάχιστον δύο (2) ετών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνική/κοινοτική Ψυχιατρική ή άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, μεγαλύτερη τεκμηριωμένη εμπειρία από τα σημεία β και γ παραπάνω. 

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου. 

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο ψυχολογίας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr  από 22/12/2020 έως 03/01/2021.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να πληρώσει τρεις (3) θέσεις Νοσηλευτών/τριών στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Προστατευμένα Διαμερίσματα / Οικοτροφείο στην Αλεξανδρούπολη.

Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει :
α) να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής κατά προτεραιότητα, ή ΔΕ Β. Νοσηλευτή,
β) να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές Μονάδες Υγείας ή Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Θα προσμετρηθούν θετικά: α) η συναφής εργασιακή εμπειρία (σε νοσοκομειακές ή εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας όπως Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή Κέντρο Ημέρας ή Μονάδων και Προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης), β) η εξειδίκευση σε νοσηλευτικούς επιστημονικούς τομείς όπως Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, Δημόσιας Υγείας – Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Γεροντολογικής Νοσηλευτικής, Ανακουφιστικής Φροντίδας, γ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών δ) Δίπλωμα Οδήγησης Β’ κατηγορίας.

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων μηνών και με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση, 2) πτυχίο νοσηλευτικής, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρxείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsale1@gmail.com από 24/12/2020 έως 7/1/2021 και ώρα 14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25510 38178.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ MIAΘΕΣHΝΟΣΗΛΕΥΤH/ΤΡΙΑΣ ΜΨΑ 

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1)  εργαζόμενο/η  νοσηλευτή/τρια ΤΕ για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Α’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο 15 ατόμων, με βαριά νοητική υστέρηση).

Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Με την παρούσα η ΕΚΨ Π.Σακελλαρόπουλος απευθύνει πρόσκληση για την κάλυψη 1 θέσης «ΤΕ Νοσηλευτή/τριας», με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ωράριο κυλιόμενο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για διάστημα έως 4 μηνών (σύμφωνα με το 12 της υπ.αρ. Γ3α,β/Γ.Π.οικ19678/19.03.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα Πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης κρουσμάτων ασθενών με κορονοϊό στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της χώρας»). Η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού έχει στόχο την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Οικοτροφείο, ώστε να αντιμετωπισθούν τυχόν κενά και αυξημένες ανάγκες νοσηλείας λόγω του κορονοϊού.

Ως υποχρεωτικά προσόντα ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΤΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ) γνώση χειρισμού Η/Υ, δ) γνώση αγγλικών. Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 11/11/2020 έως 18/11/2020.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ψυχιάτρου 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος, ενδιαφέρεται να προσλάβει ψυχίατρο για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Β’ και των προστατευμένων διαμερισμάτων Δομής Αττικής (στην Καλλιθέα), στο οποίο φιλοξενούνται άτομα με  ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Απαραίτητα προσόντα/δικαιολογητικά: α) τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, β) άδεια ασκήσεως, γ) βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 11/11/2020 έως 25/11/2020.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος διαχρονικά αισθάνεται τους εθελοντές ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της και της προσφοράς της στο χώρο της ψυχικής υγείας. Η πολυετής εμπειρία και συνεργασία με τις ομάδες των εθελοντών μας σε όλη την Ελλάδα έχει αναδείξει αξιόλογο έργο και έχει εμπλουτίσει το δυναμικό του φορέα με αξιόλογους συνεργάτες οι οποίοι μέχρι και σήμερα έχουν σημαντική συμβολή. Η πρόσκληση αφορά σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και άλλες ειδικότητες, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να προσφέρει το χρόνο του σε Μονάδες Ψυχικής υγείας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικές και άλλες δράσεις. Οι δράσεις της ΕΚΨΨΥ είναι πολύπλευρες και στόχος είναι η αξιοποίηση των εθελοντών με βάση τα άμεσα ενδιαφέροντα τους. Παράλληλα με την εθελοντική τους συνεισφορά λαμβάνουν εκπαίδευση και εποπτεία καθώς και ελεύθερη συμμετοχή σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις τους φορέα. Εάν σας ενδιαφέρει η εθελοντική συμμετοχή στην ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος, κατεβάστε από εδώ  την αίτηση εθελοντισμού,  συμπληρώστε και στείλετε την στο ekpsatti@otenet.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα αίτησή μου και στα συνημμένα αυτής, ενημερώθηκα ότι συλλέγονται αποκλειστικά προς το σκοπό εξέτασης της αιτήσεώς μου για το ενδεχόμενο σύναψης συμβάσεως εργασίας ή έργου και για την επικοινωνία μαζί μου προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που συναφθεί η σύμβαση, τα δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας για τις ανάγκες της συμβάσεως αυτής, οπότε και θα ενημερωθώ σχετικά εκ νέου. Στη συνέχεια τα δεδομένα μου διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Για λοιπά θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά μου έλαβα γνώση ότι μπορώ να ενημερωθώ από την ιστοσελίδα του φορέα https://ekpse.gr/el/, σύνδεσμος «Πολιτική Απορρήτου».

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο