Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Δομή Θράκης

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος με βάση την υπ’ αριθμ.Γ3α,β/Γ.Π.οικ.42952/08-07-2021 (ΑΔΑ:6ΣΠ8465ΦΥΟ-ΜΧ2) Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας πολιτικών ψυχικής υγείας που θα υλοποιηθούν, και την επικείμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση Μονάδων Ψυχικής Υγείας σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας αναζητά συνεργάτες που θα στελεχώσουν την Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα.

Οι επιθυμητές ειδικότητες είναι:

Ψυχίατρος

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός ίτλος Σπουδών

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, εταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση

Κοινωνικός/-ή λειτουργός ή και κοινωνικός επιστήμονας

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο κοινωνικής εργασίας/ή κοινωνικών επιστημών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση Εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο τουΣυνδέσμου Κοινωνικών ΛειτουργώνΕλλάδας (ΣΚΛΕ) σύμφωνα με το ν.4488/2017 (αφορά στους Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση

Νοσηλευτής/-τρια

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, κατά προτίμηση με ειδίκευση στην ψυχική υγεία, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με την ψυχική υγεία

Επισκέπτης/-τρια υγείας

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Επισκεπτών Υγείας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία

Εργοθεραπευτής/-τρια

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα εργοθεραπείας ΠΕ/ΤΕ, άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Επιθυμητά: τουλάχιστον εξάμηνη εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία

Διοικητικός/η υπάλληλος

Απαραίτητα προσόντα: ΠΕ ή ΤΕ ή ΙΕΚ σχετικό με διοίκηση μονάδων υγείας ή/και διοίκηση ή/και οικονομία κλπ. Σε κάθε περίπτωση πολύ καλή γνώση οικονομικών και ή λογιστικών θεωρείται απαραίτητη, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πιστοποίηση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Επιθυμητά: προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε θέση γραφείου με υποβολή σχετικής βεβαίωσης, πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ
  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  • Εκπληρώσει (αφορά στους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα, που περιγράφονται παραπάνω ανά θέση, καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpsale1@gmail.com έως 31/8/2022 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α).

Οι ως άνω θέσεις θα καλυφθούν εφόσον αναλάβουμε την υλοποίηση του σχετικού έργου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551038178 – εσωτ.2, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 με 14:00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Δομή Φθιώτιδας

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος στο πλαίσιο του έργου Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στη Ψύχωση, που προτίθεται να υλοποιήσει, αναζητά συνεργάτες που θα αποτελέσουν την πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται στους 18 μήνες και αφορά στην έγκαιρη ανίχνευση, αντιμετώπιση και υποστήριξη ατόμων νεαρής ηλικίας που βιώνουν τα πρώτα συμπτώματα ψυχικών διαταραχών.

Οι επιθυμητές ειδικότητες  είναι:

Ψυχίατρος

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε ανάλογες Μονάδες.

Παιδοψυχίατρος

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλος ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας.

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός,  ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση.

Κοινωνικός/-ή λειτουργός ή/και κοινωνικός επιστήμονας

Απαραίτητα:  Πτυχίο κοινωνικής εργασίας/ή κοινωνικών επιστημών και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή και διδακτορικός,  ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση

Νοσηλευτής/-τρια

Απαραίτητα: Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία.

Φυσικοθεραπευτής/ -τρια

Απαραίτητα: Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ΤΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά:  Διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τη ψυχική υγεία ή/και στην Ειδική Αγωγή.

Διοικητικός/η υπάλληλος

Απαραίτητα: Πτυχίο ΤΕ διοίκησης, αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικών, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση γραφείου, με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παραπάνω ανά θέση καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpslam@otenet.gr  έως την 19/8/2022 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τη μορφή Europass, με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α).

 Οι ως άνω θέσεις θα καλυφθούν εφόσον αναλάβουμε την υλοποίηση του σχετικού έργου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231066377, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 με 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ /ΔΕ ή έμπειρο/η φροντιστής/στρια για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου B’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο B’ για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής).
Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Ως υποχρεωτικά προσόντα Νοσηλευτών ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Επιθυμητά προσόντα: α) εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, β) γνώση χειρισμού Η/Υ, γ) γνώση αγγλικών.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (εδώ), 2) πτυχίο νοσηλευτή/τριας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) αποδεικτικά καλής γνώσης Η/Υ και αγγλικών, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Ως υποχρεωτικά προσόντα Έμπειρου φροντιστή ορίζονται: α) απολυτήριο ΔΕ/ΙΕΚ, β) εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, Επιθυμητά προσόντα: α) γνώση χειρισμού Η/Υ, β) γνώση αγγλικών.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (εδώ), 2) απολυτήριο ΔΕ/ΙΕΚ, 3) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 4) αποδεικτικά καλής γνώσης Η/Υ και αγγλικών, 5) βεβαίωση/εις εργασίας.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 21/07/2022 έως 20/08/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μία (1) εργαζόμενο/η νοσηλευτή/τρια ΠΕ/ΤΕ /ΔΕ ή έμπειρο/η φροντιστής/στρια για την κάλυψη των αναγκών του Οικοτροφείου Α’ Δομής Αττικής στην Καλλιθέα (Οικοτροφείο Α’ για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Νομό Αττικής).

Το Οικοτροφείο ως μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αποτελεί πλαίσιο προστατευμένης διαβίωσης υψηλής εποπτείας και υποστήριξης 24ωρης λειτουργίας με στόχο τη φροντίδα ενήλικων ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Αποτελεί χώρο διαβίωσης (ως σπίτι) και παράλληλα θεραπευτικό πλαίσιο για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς καθημερινής ζωής με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική ενσωμάτωση των διαμενόντων.

Ως υποχρεωτικά προσόντα Νοσηλευτών ορίζονται: α) πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Επιθυμητά προσόντα: α) εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, β) γνώση χειρισμού Η/Υ, γ) γνώση αγγλικών.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (εδώ), 2) πτυχίο νοσηλευτή/τριας, 3) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 5) αποδεικτικά καλής γνώσης Η/Υ και αγγλικών, 6) βεβαίωση/εις εργασίας.

Ως υποχρεωτικά προσόντα Έμπειρου φροντιστή ορίζονται: α) απολυτήριο ΔΕ/ΙΕΚ, β) εμπειρία σε δομές κοινωνικής ψυχιατρικής και μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, Επιθυμητά προσόντα: α) γνώση χειρισμού Η/Υ, β) γνώση αγγλικών.

Δικαιολογητικά: 1) αίτηση-συνημμένη στην Πρόσκληση (εδώ), 2) απολυτήριο ΔΕ/ΙΕΚ, 3) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 4) αποδεικτικά καλής γνώσης Η/Υ και αγγλικών, 5) βεβαίωση/εις εργασίας.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου.

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpsatti@otenet.gr από 21/06/2022 έως 30/06/2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος ενδιαφέρεται για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων σε δομές με έδρα την Αθήνα:

  • 2 (δύο) ψυχιάτρων για μερική απασχόληση
  • 2 (δύο) ψυχολόγων για πλήρη απασχόληση
  • 2 (δύο) κοινωνικών λειτουργών για πλήρη απασχόληση
  • 1 (ενός/μίας) νοσηλευτή-τριας ή επισκέπτη-τρια υγείας για πλήρη απασχόληση
  • 1 (ενός/μίας) διοικητικού-οικονομικού συνεργάτη-τιδας για πλήρη απασχόληση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ψυχίατρος

Απαραίτητα: Τίτλος ειδικότητας ψυχιατρικής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε ανάλογες Μονάδες.

Ψυχολόγος

Απαραίτητα: Πτυχίο ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική, ψυχοθεραπευτική εξειδίκευση ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης.

Κοινωνικός/-ή λειτουργός

Απαραίτητα: Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική.

Νοσηλευτής/-τρια

Απαραίτητα: Πτυχίο νοσηλευτικής ΠΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Επιθυμητά: διετής εργασιακή εμπειρία σε εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική – κοινοτική ψυχιατρική.

Διοικητικός – οικονομικός

Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ διοίκησης, αποδεικτικό γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καλή γνώση αγγλικών, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση γραφείου, με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παρακάτω ανά θέση καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekpsath@otenet.gr έως την 25/5/2022 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά στα στοιχεία άδειας άσκησης επαγγέλματος και τους τίτλους σπουδών (πτυχίο/α).

Οι ως άνω αναφερόμενες θέσεις θα καλυφθούν σταδιακά εντός του 2022.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109227611, Τρίτη έως Παρασκευή, 10:00 με 14:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεκριμενοποιούνται στην παρούσα αίτησή μου και στα συνημμένα αυτής, ενημερώθηκα ότι συλλέγονται αποκλειστικά προς το σκοπό εξέτασης της αιτήσεώς μου για το ενδεχόμενο σύναψης συμβάσεως εργασίας ή έργου και για την επικοινωνία μαζί μου προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που συναφθεί η σύμβαση, τα δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας για τις ανάγκες της συμβάσεως αυτής, οπότε και θα ενημερωθώ σχετικά εκ νέου. Στη συνέχεια τα δεδομένα μου διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Για λοιπά θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματά μου έλαβα γνώση ότι μπορώ να ενημερωθώ από την ιστοσελίδα του φορέα https://ekpse.gr/, σύνδεσμος «Πολιτική Απορρήτου».